English/Magyar

Gyakran Ismételt Kérdések

BGA-13-HA-01
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
 
 • Az osztályom most (a pályázat benyújtásakor) 6. évfolyamos, tanulmányi kirándulásra a 2013/2014-es tanévben utaznánk, vagyis akkor az osztályom már 7. évfolyamos lenne. Mi számít a pályázati felhívásban 7. évfolyamnak?
 A 7. évfolyamra vonatkozó követelmény az utazás időpontjára vonatkozik: a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákoknak a kiutazás időpontjában, tehát a 2013/2014-es tanévben kell 7. évfolyamra (általános iskola 7. évfolyama/hatosztályos gimnázium 1. évfolyama/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama) járnia. A kérdésben szereplő osztály tehát megfelel a feltételeknek, pályázhatnak.
 • A mi iskolánk gimnázium, tehát a pályázati felhívás szerint nyújthatunk be pályázatot, de nálunk nincsenek hetedik évfolyamon tanuló diákok. Pályázhatunk gimnazisták (9-12. osztályosok) tanulmányi kirándulásának támogatására?
Nem pályázhatnak. Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a 7. évfolyamon tanuló diákok utazása támogatható. A gimnáziumok közül csak azok nyújthatnak be érvényes pályázatot, melyekben vannak 7. évfolyamon (vagy hatosztályos gimnázium első évfolyamán, vagy nyolcosztályos gimnázium harmadik évfolyamán) tanuló diákok. A 9-12. osztályos gimnazisták számára a BGA-13-HA-03 sz. Együttműködés gimnáziumok között című felhívás keretében pályázhatnak.
 • Iskolánknak testvériskolai kapcsolata van. Pályázhatunk a külhoni iskola magyarországi utazásának költségeire?
A válasz nem. Jelen felhívás keretében kizárólag magyarországi diákok külhoni utazásához kérhető támogatás.
 • Az iskolánkból két osztály szeretne menni külhoni tanulmányi kirándulásra, de nem egy helyre. Erre van lehetőség?
A válasz igen, van rá lehetőség: több pályázatot kell benyújtania. Egy pályázat keretében csak azonos program megvalósítására lehet pályázni. Amennyiben eltérő helyszínre, eltérő szakmai programokra és/vagy eltérő időpontban kíván több diákcsoportot utaztatni, úgy több pályázatot kell benyújtania
 • Az elnyerhető támogatás legfeljebb 33.000.- forint/diák. A kísérők utazásának költségeire is kérhetünk támogatást?
A válasz igen, a kísérők utazási és szállásköltségeire is lehet támogatást kérni. Az egy diákra eső igényelt támogatási összeg nem lehet több, mint 33.000.- forint, ami azt jelenti, hogy a pályázat keretében igényelt összes költséget (tehát a diákok és a kísérők utazási és szállásköltségeit összesen) a diákok létszámával kell visszaosztani. Ezt a műveletet a pályázati adatlap automatikusan elvégzi, tehát Önnek nem kell kiszámolnia, csak arra kell figyelnie, hogy az egy diákra eső összeg ne haladja meg a 33.000.- forintos határt, mert az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
 • A csoportunk Erdélybe utazik, de átutazik Kárpátalján. A pályázati adatlapon csak egy országot lehet célországként feltüntetni. Ebben az esetben melyik legyen ez az ország?
Azt az országot kell célországként megjelölni, amelyik az utazás tulajdonképpeni célországa. Ha valaki csak átutazik Ukrajnán, az nem tekinthető célországnak és nem is jár érte az értékeléskor sem többletpont. A kérdésben említett esetben az adatlapon Romániát kell célországként megjelölni.
 • A nyertes pályázó a teljes igényelt összeget megkapja, vagy az is lehet, hogy csak bizonyos százalékát?
A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés. Alapelvként arra érdemes figyelni, hogy kizárólag a pályázati felhívásban megnevezett költségekre lehet pályázni. Amennyiben a pályázatban olyan költség szerepel, ami nem elszámolható (pl. a buszvezető költségei, stb.), az a támogatási összegből mindenképp levonásra kerül.
 • Mi van abban az esetben, ha 39 diák kiutazására pályázunk, de végül csak 25 lesz a kiutazó létszám?
Az elszámolás alapján az elnyert támogatás is arányosan csökkenni fog.
 • A pályázatban leírtaktól, vállaltaktól a megvalósítás során mennyire lehet eltérni?
A pályázatban rögzített vállalásoktól való eltérés (hiányos, vagy nem megfelelő igazolás, vagy a vállalás meg nem történte) a kötelezően előírt tevékenységek esetén az elszámolt támogatás tevékenységenként 10%-ának, a  többi vállalás esetén a vállalásra kapott pontszámonként 2%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezheti. Természetesen lehetnek indokolt eltérések, azonban ezeket előzetesen írásban, indokolással ellátott kérelem formájában kell jelezni az Alapkezelő vezérigazgatója felé.
 • Fenntartónk intézményünket 3 általános iskola összevonásával hozta létre. Ezek az iskolák tagintézményként működnek egy OM azonosító alatt, a tagintézményekben a következő tanévben hetedik évfolyamon összesen 190 diákunk lesz. Beadhatunk-e tagintézményenként pályázatot, hogy minden érdeklődő tanulónk eljuthasson határon túli területekre, vagy ránk is vonatkozik a 80 fős limit? Tagintézményenkénti pályázat esetén nem kerülünk hátrányba?
A 80 fős limit az egy pályázat keretében utazó diákok számára vonatkozik, de egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A pályázó az Önök esetében az önálló jogi személyiséggel rendelkező központi intézmény lesz, aki korlátlan számú pályázatot beadhat a tagintézmények nevében, de a pályázó csak ő lehet, mivel neki van önálló jogi személyisége. Az egyes tagintézmények nevét a pályázati adatlapon jelölhetik. Azzal, hogy több pályázatot adnak be, nem kerülnek hátrányba: az elbírálás során a pályázatok tartalma kerül értékelésre és nem a benyújtott pályázatok száma. Több pályázat esetén tekintettel kell lenni a pályázatok összevonásának tilalmára is. 
 • Érdemes-e beadnunk a pályázatot úgy, hogy mi 2013. júliusában utazunk?
Jelen felhívás keretében a 2013. szeptember 1. és 2014. június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tanulmányi kirándulások kaphatnak támogatást. Ha a megvalósítási időszak előtti utazás támogatására nyújtanak be pályázatot, úgy a pályázat érvénytelen lesz.

BGA-13-HA-02
Együttműködés szakképző iskolák között
BGA-13-HA-03
Együttműködés gimnáziumok között

 • A pályázati felhívás szerint pályázatot a "többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek szakiskolai és/vagy szakközépiskolai feladatot is ellátnak." Ez azt jelenti, hogy pályázhatunk szakközépiskolások együttműködésének támogatására?

A válasz igen, pályázhatnak szakközépiskolások együttműködésének támogatására. A pályázati felhívás 2.1. pontjában definiáltuk, hogy a szakképző iskola alatt – a közoktatási törvény terminológiáját alkalmazva – a szakiskolákat és a szakközépiskolákat együttesen értjük. Az idézett mondat arra vonatkozik, hogy ha például egy többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatokat is ellát, akkor jelen felhívás keretében kizárólag a szakközépiskolások támogatására pályázhat, a gimnazistákéra nem. A gimnazisták számára a BGA-13-HA-03 sz. Együttműködés gimnáziumok között című felhívás keretében pályázhatnak.

 • Iskolánknak többéves kapcsolata van egy felvidéki magyar gimnáziummal. Általában évente egyszer találkozunk, egyik évben mi utazunk Felvidékre, a következő évben ők látogatnak Magyarországra. Idén ősszel ők utaznának hozzánk. Pályázhatunk a felvidéki diákok magyarországi utazásának költségeire?

  A felhívás keretében két utazásra lehet pályázni: a magyarországi iskola diákjainak, valamint a külhoni partnerintézmény diákjainak utazására együttesen. A csak egyirányú utazások, egyszeri együttműködések támogatására jelen pályázati felhívás esetében nincs lehetőség, ami azt jelenti, hogy a felhívásban megjelölt megvalósítási időszakban a magyarországi és a külhoni csoportnak is utaznia kell, a részt vevő diákok kétszer találkoznak: egyszer a partnerintézmény országában, egyszer pedig Magyarországon. Amennyiben az egyik csoport utazása nem valósul meg, úgy a pályázó a teljes támogatástól elesik. A válasz tehát az, hogy pályázhatnak, de az együttműködést úgy kell kialakítani, hogy mindkét iskola diákjai utazhassanak ebben az időszakban. 
 • Egy TISZK tagintézményei pályázhatnak-e önállóan külhoni iskolákkal való együttműködésre?

Pályázatot kizárólag Magyarországon nyilvántartásba vett, önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmények nyújthatnak be. Amennyiben az adott TISZK-hez tartozó iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik és megfelel a pályázati útmutatóban rögzített követelményeknek, természetesen pályázhat.

 • Tanulmányaikat a 2013/2014-es tanévben befejező, gimnáziumban nappali tagozaton tanuló magyarországi és külhoni diákok együttműködésére lehet pályázni?

  Lehet pályázni, amennyiben a részt vevő diákok a 2013/2014-es tanévben az iskola 9-12. évfolyamán tanulnak és a tervezett programok a megvalósítás időszakába, azaz 2013. szeptember 1. és 2014. június 30. közé esnek.
 • Az előkészítő óra megtartásához külső szakértő meghívását tervezzük. Személyi költségként elszámolható az előkészítő órát tartó külső szakértő díjazása?

  A válasz nem. Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag az együttműködésben (nem a HATÁRTALANUL! előkészítő órán!) személyesen részt vevő külső szakértő/oktató díja, illetve a projektvezető tiszteletdíja számolható el a pályázati felhívásban meghatározott módon. Más módon felhasznált személyi költség nem számolható el.

 • Az iskolánkból két csoport is pályázna külhoni fiatalokkal való együttműködésre, de nem azonos csoporttal, és nem azonos időpontban történne az együttműködés. Erre van lehetőség?

  A válasz igen, van rá lehetőség: több pályázatot kell benyújtania. Egy pályázat keretében csak azonos program megvalósítására lehet pályázni: egy magyarországi és egy külhoni csoport együttműködésére két helyszínen (Magyarországon és a választott szomszédos országban). Amennyiben eltérő helyszínen, eltérő programokkal és/vagy eltérő időpontban kívánja több csoport együttműködését megvalósítani, úgy több pályázatot kell benyújtania.
 • A nyertes pályázó a teljes igényelt összeget megkapja, vagy az is lehet, hogy csak bizonyos százalékát?

  A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés. Alapelvként arra érdemes figyelni, hogy kizárólag a pályázati felhívásban megnevezett költségekre lehet pályázni. Amennyiben a pályázatban olyan költség szerepel, ami nem elszámolható (pl. a buszvezető költségei, stb.), az a támogatási összegből mindenképp levonásra kerül.
 • Mit kell megadni a pályázati adatlapon abban az esetben, ha a külhoni partnerintézmény részéről 15 diák vesz részt az együttműködésben amikor mi utazunk Erdélybe, de az erdélyi diákok közül csak 14 utazik majd Magyarországra?

  A pályázati adatlapon kizárólag azokkal a diákokkal számoljon, akik a pályázó magyarországi intézmény, illetve a partnerintézmény részéről az egyes utazásokon részt vesznek. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a beérkező  elszámolás ennél kisebb létszámot mutat, úgy a támogatási összeg is arányosan csökkenni fog.
 • A pályázatban leírtaktól, vállaltaktól a megvalósítás során mennyire lehet eltérni?

  A pályázatban rögzített vállalásoktól való eltérés (hiányos, vagy nem megfelelő igazolás, vagy a vállalás meg nem történte) a kötelezően előírt tevékenységek esetén az elszámolt támogatás tevékenységenként 10%-ának, a  többi vállalás esetén a vállalásra kapott pontszámonként 1%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezheti. Természetesen lehetnek indokolt eltérések, azonban ezeket előzetesen írásban, indokolással ellátott kérelem formájában kell jelezni az Alapkezelő vezérigazgatója felé.
 • Intézményünket 2 iskola összevonásával hozták létre, a két iskola tagintézményként működik egy OM azonosító alatt. Az összevont intézményből két csoport venne részt együttműködésben, tagintézményenként egy csoport. Tagintézményenként beadhatunk pályázatot? Ha igen, akkor tagintézményenkénti pályázat esetén nem kerülünk hátrányba?

  A pályázó az Önök esetében az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény kell legyen, aki korlátlan számú pályázatot beadhat a tagintézmények nevében, de a pályázó csak ő lehet, mivel neki van önálló jogi személyisége. Az egyes tagintézmények nevét a pályázati adatlapon jelölhetik. Azzal, hogy több pályázatot adnak be, nem kerülnek hátrányba: az elbírálás során a pályázatok tartalma kerül értékelésre és nem a benyújtott pályázatok száma. Több pályázat esetén tekintettel kell lenni a pályázatok összevonásának tilalmára.
 • A személyenként megadott összegből az utazás és az igénybe vett szállás mellett az étkezést is fedezni tudnánk. Lehetséges, hogy ugyanazon a számlán a szállás mellett az étkezés is szerepeljen a megadott összeghatáron belül?

  Jelen pályázat keretében az étkezési költséget nem lehet elszámolni, illetve amennyiben a számlán szerepel, akkor az nem, csak a szállásra vonatkozó költség kerül az elszámolás során beszámításra.

 • A pályázati felhívásában szerepel az értékelés szempontjainál, hogy az összköltség azonos/kevesebb, mint X forint/diák stb. Hogyan kell értelmezni az összköltséget? Csak az igényelt támogatás? Vagy a tényleges költség, benne azok a költségelemek is, amelyek nem kerülnek támogatásra? A diákszám a magyarországi és a határon túli dákok együttes létszáma és ezzel osztjuk a két utazás költségeit?

  Az összköltség az igényelt támogatásra vonatkozik. A költségekre két szempontból érdemes figyelmet fordítani: a pályázat érvényessége és az elért pontszám szempontjából, az alábbiak szerint:

  - Az érvényesség tekintetében a pályázat keretében igényelt összes költséget (tehát a két utazásra vonatkozóan a diákok és a kísérők utazási és szállásköltségeit, valamint esetenként az igényelt projektvezetői díjat és szakértői költséget összesen) a magyarországi és a külhoni diákok együttes létszámával kell visszaosztani. Ezt a műveletet a pályázati adatlap automatikusan elvégzi, tehát Önnek nem kell kiszámolnia, csak arra kell figyelnie, hogy az Igényelt támogatás diákonkénti összege c. mező (a Finanszírozási terv utolsó sora) ne haladja meg a 33.000/50.000./40.000- forintos határt, mert az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

  - A pályázatok értékelésekor az egyes utazásokra vonatkozó költségek külön (az első utazásra és a második utazásra külön) kerülnek pontozásra. 


Általános kérdések

 • Elszámolható-e a menetrend szerinti autóbusz költsége?
A menetrend szerinti autóbusz költsége elszámolható.
 • A személyenként megadott összegből az utazás és az igénybe vett szállás mellett az étkezést is fedezni tudnánk. Lehetséges, hogy ugyanazon a számlán a szállás mellett az étkezés is szerepeljen a megadott összeghatáron belül?
Jelen pályázat keretében kizárólag az utazási költség és a szállásköltség támogatható. Az étkezési költséget nem lehet elszámolni, illetve amennyiben a számlán szerepel, akkor az nem, csak a szállásra vonatkozó költség kerül az elszámolás során beszámításra.
 • A pályázat érvénytelennek minősül, ha az egy diákra jutó pályázott összeg magasabb 33.000.-/50.000.-/40.000.- forint/diák-nál. A költséghatár a tanulmányi kirándulás teljes költségvetésére, vagy a pályázat keretében igényelt költségekre vonatkozik?
A pályázati felhívásban szereplő forint/diák összeg az igényelt támogatásra vonatkozik és az értékelés is csak a pályázatban igényelt összeget (szállás és utazási költség) pontozza. A program teljes költségvetése természetesen magasabb is lehet, ezzel az elbírálás nem foglalkozik.
 • Ez évi pályázatunkat - a nagyobb nyerési esély miatt - érdemes-e ugyanoda vagy más helyszínre beadni, mint tavaly. Ebben az évben Erdélybe nyertünk és úgy gondoljuk minden évben meg lehetne mutatni ezt a részt az eljövendő hetedikeseknek.
A nyerési esélyeket nem befolyásolja az, hogy az előző évi nyertes programot dolgozzák fel újra vagy egy teljesen új programtervet készítenek. Azt javasoljuk, hogy részletesen tanulmányozzák a BGA-13-HA-01 sz. Pályázati felhívást és ennek során fordítsanak különös figyelmet az elbírálás alapelveire.
 • Mit kell értenünk a pályázat "összköltségén"? A tervezett út költségét módunkban áll-e az esetleges egyéb támogatások összegével csökkenteni, és csak az így csökkentett összeget szerepeltetni a pályázatban?
A pályázat összköltsége a pályázat keretében igényelt, és a pályázati adatlapon található finanszírozási tervben megjelölt költségek végösszegét jelenti. Ezt kiegészítendő a tervezett út finanszírozásához bármilyen további támogatást vagy saját forrást is igénybe vehet a pályázó, de a pályázati adatlap finanszírozási tervében csak a pályázata keretében igényelt költségeket tüntesse fel. 
 • Iskolánk többcélú intézmény, általános iskolai és gimnáziumi feladatokat is ellát. Hogyan pályázhat az iskola?
Az iskola benyújthat pályázatot, jelen felhívás keretében támogatást az általános iskola 7. évfolyamán tanuló diákok tanulmányi kiránduláson való részvételéhez kérhet. Az intézményben tanuló gimnazisták számára a BGA-13-HA-03 sz. Együttműködés gimnáziumok között című felhívás keretében pályázhatnak. 
 • Az iskola összeállíthatja önállóan is a programot és lebonyolíthatja saját szervezésben az utazást vagy csak utazási iroda által szervezett és lebonyolított útra pályázhatunk?
Az iskolák nem végeznek üzletszerű gazdasági tevékenységként utazásszervezési vagy utazásközvetítői tevékenységet, így a pályázó maga döntheti el, hogy saját szervezésben vagy utazási iroda által lebonyolított szervezésben kívánja a pályázat megvalósítását.
 • Tagintézmény pályázhat-e külön, vagy csak a főintézménnyel együtt?
Csak azok az intézmények pályázhatnak, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező tagintézmények számára az önálló jogi személyiséggel rendelkező székhely-intézmény nyújthat be pályázatot, amennyiben a pályázati felhívásban rögzített követelményeknek megfelel.
 • Kell önerőt biztosítani a pályázathoz?
A pályázat benyújtásához nem feltétel az önerő, azonban arról nyilatkozni kell. Amennyiben önerő rendelkezésre áll, úgy az elszámolás során annak felhasználását igazolni szükséges.
 • Jelenleg folyamatban van az iskolánk átszervezése (másik 2 intézménnyel való összevonása). A pályázat benyújtásának idején még külön működnek az intézményeink, azonban később az iskolák már új szerkezetben, összevontan fognak működni. Hogyan lehet ebben az esetben a pályázatot benyújtani? Nyertes pályázat esetén hogyan történik a szerződéskötés, elszámolás?
Saját iskolájuk nevében, az intézmény jelenlegi jogi helyzetének megfelelően nyújtsák be pályázatukat és a pályázati dokumentációban jelezzék, hogy a jogi személyben változás várható. Ha a másik két iskola is pályázik, mindenképp vegyék figyelembe pályázatok összevonásának tilalmát. A Központ hivatalos létrejötte után a nyertes pályázó vagy pályázók a változásról haladéktalanul értesítsék a támogatót. A jogi személyben történő módosulás jogutódlás esetében a pályázat lebonyolításában és az elszámolásban nem okoz gondot. Ez annyit jelent majd az Önök és a többi iskola számára, hogy a nyertes pályázók esetében a támogatási szerződést a központi iskolával (önálló jogi személy) kötjük meg és minden ehhez szükséges iratot az központi iskolának kell benyújtania. Tehát adják be pályázatukat, és jelezzék majd, ha változás következett be a beadottakhoz képest.
 • Van-e lehetőség eltekinteni az életkorra, létszámra, támogatható költségekre vonatkozó megkötésektől?
A pályázati felhívásban szabályozott feltételektől való eltérésre nincs lehetőség. Egyedi igényekre nem tudunk támogatást biztosítani.
 • Ha megváltozott a törvényes képviselő a KIK átvétel következtében, akkor kell-e új szerződést kötni, illetve kell-e új aláírási címpéldány, törzskönyvi kivonat vagy nem?

A szerződésmódosítás esetén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezdeményezi a szerződésmódosítást, a pályázónak nincs teendője. Amennyiben nem az intézményfenntartó váltás következtében módosultak az intézmény adatai, az intézményeknek kell a változásokat bejelenteni.

 • Van-e formanyomtatvány a szerződéskötés után bekövetkezett adatváltozás bejelentéséhez?

Nincs. Amennyiben nem az intézményfenntartó váltás következtében módosultak az adatok, a támogatott a támogatási szerződés alapján köteles 8 napon belül bejelenteni azokat. 

 • Szükséges-e az Alapító okirat becsatolása KLIK-es intézmények esetén?

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került intézmények esetén nem szükséges az  Alapító okirat becsatolása, azt a KIK küldi meg az Alapkezelő részére.

 • Hogyan jelöljük az elő-, illetve utófinanszírozást?

Az adatlap kitöltése és az első oldal kinyomtatása után kézzel "x"-szel szükséges jelezni az igényelt finanszírozás formáját.

 • Hogyan kapjuk meg a pénzt, március 14-én utaznánk? 

A Támogatási szerződés tartalmazza, hogy az utazás előtt 30 nappal megtörténik a támogatás kiutalása.


Sikeres pályázást kívánunk!

Eseménynaptár

Hírlevélre iratkozás