A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Általános

Általános információk a pályázati rendszerről

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, melynek célja  a 2010. évi CLXXXII.tv.  szerint a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

A Bethlen Gábor Alap forrásainak felhasználására irányadó alapelvek a következők:

 • átgondolt fejlesztéspolitika: a határon túli magyar közösségek hosszú távú stratégiai céljaihoz illeszkedő fejlesztési tervekkel összhangban, valós igényfelmérésen, átfogó célrendszeren és finanszírozási szükségleten alapuló támogatáspolitika érvényesítése,
 • támogatások koncentrálása: stratégiai célok mentén ágazati célcsoportok, pályázati célok szerint definiált, stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű támogatások nyújtása, melyek képesek rendszerszintű eredmények generálására,
 • projektalapú támogatás-tervezés és felhasználás ösztönzése, mely közvetetten a helyi közösségek átfogó fejlesztési programjainak átgondolását, további források bevonását, beavatkozási területek tudatosítását eredményezi,
 • partneri közreműködés: az Alapkezelő szakmai közreműködésével a nemzetpolitikai stratégiaalkotás folyamatában résztvevő államigazgatási szereplők és a határon túli magyar közösségek képviselői közötti párbeszéd, valamint hatékony, operatív megvalósítási folyamatok kialakítása,
 • szubszidiaritás elvének érvényesítése: a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásai alapján olyan differenciált támogatási rendszer kialakítása, melyben a pályázati támogatások meghatározott kereteire vonatkozó döntési, felhasználása javaslatok a helyi közösségek képviselőinek közreműködésével történnek.

Bizottság

A Bethlen Gábor Alap döntéshozó testülete a 4 tagú Bizottság.

A Bizottság feladatai:

 • a Magyar Állandó Értekezlet elvi iránymutatásai alapján irányítja az Alap működését,
 • a költségvetési törvény elfogadását követő két hónapon belül meghatározza a pályázati keretek között nyújtott összeget,
 • támogatási döntést hoz a pályázatok után fennmaradt támogatásrész felhasználásáról,
 • döntést hoz a Kollégium döntés-előkészítő javaslatai alapján,
 • kinevezi és felmenti a Kollégium elnökét és tagjait,
 • jóváhagyja a Kollégium ügyrendjét

Bizottsági tagok

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2013. július 18. napjától

Banai Péter Benő – helyettes államtitkár

dr. Biró Marcell – közigazgatási államtitkár

Répás Zsuzsanna – helyettes államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2014. szeptember 05. napjától

dr. Berczik Ábel – helyettes államtitkár

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

dr. Wetzel Tamás – helyettes államtitkár

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2014. december 30. napjától

 
dr. Berczik Ábel – helyettes államtitkár

dr. Grezsa István – kormánybiztos

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2016. december 27. napjától

dr. Adorján Richárd – helyettes államtitkár

dr. Grezsa István – kormánybiztos

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

 

Bethlen Gábor Alap Bizottsági tagok 2018. augusztus 2. napjától

dr. Adorján Richárd – helyettes államtitkár

Potápi Árpád János – nemzetpolitikáért felelős államtitkár

dr. Semjén Zsolt – miniszterelnök-helyettes

Szakács Áron László – Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vezetője

Bizottsági határozatok

A bizottsági határozatokat ide kattintva tekintheti meg:


BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Kollégium

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntés-előkészítő szerve a Kollégium. A Kollégiumot a Bizottság úgy hozza létre, hogy annak összetétele a támogatási célokból eredő szakmai szempontoknak megfeleljen. A Kollégium tagjává a Bizottság – a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának javaslatára – a központi államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező szakértőit nevezi ki.

A Kollégium előkészíti

 •     a támogatási elveket figyelembe vevő pályázati stratégiával,
 •     a pályázatok elbírálásával,
 •     a támogatás nyújtásával, valamint
 •     az ügyrendjével

kapcsolatos bizottsági döntéseket.

Kollégiumi tagok

elnök – Dr. prof. Vizi E. Szilveszter

tagok – Brendus Réka, Bujdosó János, Czimbalmosné Molnár Éva, dr. Lőrinczi Zoltán, dr. Maruzsa Zoltán,  Kereszthegyi Eszter, Haág Tibor, Pirityiné Szabó Judit


Jegyzőkönyvek

 


A kollégium ügyrendje
 

GYIK

Mi a Bethlen Gábor Alap törvényben meghatározott célja?

A Bethlen Gábor Alap  elkülönített állami pénzalap. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

 

Mi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt alapvető feladata?

Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szervezeteként a magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt. látja el.

 

Mely dokumentumok szükségesek a pályázatok benyújtásához?

A Bethlen Gábor Alap működését biztosító jogszabályok: a 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról, a 367/2010. (XII.30.) Kormány rendelet a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról, a vonatkozó pályázati felhívás, a Pályázati útmutató. Ezek megtalálhatóak a honlapunkon. A támogatások nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem benyújtása keretében nyerhetőek el

A Pályázati útmutató a pályázat benyújtására, az elbírálás folyamatára, a szerződéskötésre, a támogatások elszámolására vonatkozó információkat tartalmaz.

 

A pályázat benyújtásához milyen adatlapot kell kitölteni és milyen egyéb mellékletek szükségesek?

A pályázat benyújtásának formai követelményeit a pályázati felhívások tartalmazzák. A Bethlen Gábor Alapkezelő minden nyílt pályázati felhívására a pályázatokat a www.bgazrt.hu honlapon található pályázati adatlapon a pályázati felhívásban szereplő mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

 

Mely illetékes szerv jogosult a pályázatok elbírálására? Hogyan történik a döntéshozatal?

A beérkezett pályázatokat az Alapkezelő ellenőrzi és dolgozza fel, majd támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.

 

Mit kell tartalmaznia a banki igazolásnak?

A bankszámla igazolás tartalmazza a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla tulajdonos neve, bank neve), a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT kódot és a számla devizanemét is, (kizárólag, HUF (forint), EUR (euró), USD (dollár) fogadására alkalmas bankszámlát áll módunkban elfogadni!) a beküldéstől számított 30 napnál nem régebbi dátumot, a banki ügyintéző aláírását és a bankfiók pecsétjét. Ezen okirat magyar fordítását szintén kérjük mellékelni. Az elnyert pályázati összegeket a pályázó által meghatározott, a fent felsorolt devizanemek egyikében folyósítjuk.

 

Mi a pályázó regisztrációs száma ill. nyilvántartási száma?

A Magyarországon kiírt pályázatokon résztvevő, határon túli szervezetek pályázatait a Bethlen Gábor Alap Központi Támogatás-nyilvántartó Rendszerében tartjuk számon. A rendszer minden pályázónak külön regisztrációs számot generál, akkor is, ha az a pályázatot nem nyeri el. A regisztrációs szám az ország kódjából, (RO, UA), valamint egy 9 jegyű kódból áll: például: RO00001-001.

 

Mely pályázók nem részesülhetnek támogatásban?

Nem részesülhet támogatásban:

 • politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
 • gazdasági társaságok (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok, valamint a non-profit gazdasági társaságok)
 • azok az intézmények, szervezetek,amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
 • akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van,
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3-6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

Nyújthatnak-e be pályázatot magánszemélyek?

A Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati felhívásaiban feltüntetett pályázói kör lehet támogatott.

 

Nyújthatnak-e be pályázatot gazdasági társaságok?

A pályázati felhívások tartalmazzák a pályázók körét. Bizonyos esetekben gazdasági társaság is nyújthat be pályázatot.

 

Mit jelent a feladási határidő?

A feladási határidő a postai bélyegzőn szereplő dátumot jelenti. A megadott időponton túli postai bélyegző dátummal érkező küldeményeket nem áll módunkban figyelembe venni. A késve érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

 

Pályázhat-e olyan szervezet, amely már elnyert korábban pályázatot?

Igen, abban az esetben, ha a pályázó eleget tett elszámolási kötelezettségeinek.

 

Mi a programok megvalósítási időszaka?

Az az időszak, mely során a pályázó az adott programot, annak előkészítésével és az utómunkálatokkal együtt el tudja végezni.