English/Magyar

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

1.      A pályázat célja

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményekben 7. évfolyamon (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) tanuló, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

2.      A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek:

Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

3.      Pályázható támogatás


3.1.  Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi „HATÁRTALANUL! program támogatása” elnevezésű előirányzata, valamint a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetése terhére történik. A rendelkezésre álló keret összege összesen 435.300.000.- forint.

3.2.     A pályázat személyi feltételei:

 • Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás.
 • A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán (vagyis általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia.
 • Kiskorúak felnőtt kísérővel történő utaztatására vonatkozóan a 2013. évi Pályázati útmutató és elszámolási szabályzat (továbbiakban Útmutató) 1.1. pontjában található részletes tájékoztatás.

3.3.     A pályázat megvalósításának fő technikai feltételei:

 • Jelen pályázati felhívás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
 • Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon tevékenységeket megvalósító utazására kérhet támogatást. Egy pályázó a BGA-13-HA-01 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.
 • A tanulmányi kirándulás formai értelemben abban az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják oly módon, hogy a magyarországi diákok és kísérőtanáraik legalább 1 éjszakára megszállnak a célországban. A tanulmányi kirándulás tartalmi értelemben akkor tekinthető megvalósultnak, ha a résztvevők legalább egy, az Útmutató 6.2.2. pontban meghatározott kötelező tevékenységet is megvalósítanak. Amennyiben a pályázó nem tudja igazolni egyetlen programelem megvalósítását sem, úgy a pályázó szerződésszegést követ el.

3.4.     A pályázat főbb értékelésre kerülő pénzügyi feltételei:

 • Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 33.000.- forint/utazó diák.
 • Azok a nyertes pályázók, akiknél az utazás kezdő időpontja 2013. november 1. vagy az utáni időszakra esik, előfinanszírozást igényelhetnek.
 • Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 •        utazási költség,
 •        szállás költség.
 • Jelen pályázati felhívás keretében kérjük megjelölni a projekt megvalósítására rendelkezésre álló saját forrás meglétét, annak mértékét. A pályázati program megvalósításához kötelező önrész biztosítását nem írjuk elő. Amennyiben a pályázó önrészt feltüntet, a későbbiekben ezzel – szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásával egyidőben – az Alapkezelő felé el kell számolnia, a hasznosulást igazolni szükséges.

4.      A támogatásnyújtás kizáró feltételei

Nem részesülhetnek támogatásban:

4.1.    Azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően, vagy jelen pályázat során a Bethlen Gábor Alap, vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak.

4.2.      Azok az intézmények, szervezetek, amelyek a BGA Alappal vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzattal szemben lejárt fizetési kötelezettsége, illetve lejárt határidejű – nem teljesített- elszámolási kötelezettsége áll fenn.

4.3.      Azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van.

4.4.    Azok az intézmények, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek.


4.5.    Azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.


4.6.     Azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 4.1-4.4. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

5.      A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei

5.1.   A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1250 Budapest, Pf. 32.


5.2.  A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső postára adási ideje 2013. március 14. (csütörtök). Az ezen időpont után postára adott pályázatok automatikusan érvénytelenek.

5.3.   A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázat kiírójához. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-13-HA-01 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt borítéknak az 6. pontban foglaltakat kell tartalmaznia.

6.      Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok

 • papír-alapon a BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlap részeként kitöltendő „A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata” c. dokumentum elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva ÉS
 • elektronikus adathordozón: CD/DVD, amely elektronikusan tartalmazza (*.xls vagy *.xlsx formátumban) a teljes BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlapot (megtalálható:www.bgazrt.hu) ÉS
 • a pályázó szervezet alapító okiratának másolata ÉS
 • a fenntartói nyilatkozat eredeti, a fenntartó által aláírt és lepecsételt példánya (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul)

7.      Megvalósítás időszaka

7.1.  Jelen pályázat keretében a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 2013. szeptember 1. és 2014. június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő projekteket támogatja.

7.2.  Jelen pályázat keretében lebonyolításra kerülő projekt a következő szakaszokból áll (részletes értelmezése megtalálható az Útmutató 6.2. pontjában):

        a)      előkészítő szakasz,

        b)      tanulmányi kirándulás,

        c)       értékelő szakasz.

8.      Kommunikáció

A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel. A kommunikáció kötelező, valamint fakultatívan vállalható tevékenységeket tartalmaz az alábbiak szerint (részletes értelmezése megtalálható az Útmutató 6.3.pontjában).

8.1.   Kötelező:

 • a Bethlen Gábor Alap támogatását, valamint a Határtalanul! programot népszerűsítő banner közzététele
 • a megvalósítás során a tevékenységek dokumentálásában a Bethlen Gábor Alap, és a HATÁRTALANUL! program feltüntetése
 • utazási beszámoló közzététele nyilvános elérésű felületeken (honlap, kiadvány, egyéb hirdetési eszköz)

8.2.    Fakultatív: a megvalósult utazásról készített beszámolóhoz kapcsolódóan:

 • bemutató előadás megtartása
 • újságcikk, interjú megjelentetése
 • híradás, interjú közzététele

9.      A pályázat érvénytelensége

Érvénytelennek minősül a pályázat és nem hiánypótolható az alábbi esetekben:

9.1.    ha a pályázat a 5.2 pontban rögzített határidőt követően kerül postázásra;

9.2.    ha a pályázat nem a BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlapon érkezett be;

9.3.    ha a BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlapon található elektronikus zárolást (lapvédelem) feltörték;

9.4.   ha a 6. pontban megnevezett CD/DVD hiányzik, vagy nem tartalmazza a teljes BGA-13-HA-01 sz. Pályázati adatlapot;

9.5.     ha a pályázó nem igényelt támogatást (a finanszírozási terv kitöltetlen);

9.6.     ha az egy diákra eső pályázott összeg magasabb 33.000.- forint/fő összegnél.

Hiányosnak minősül a pályázat

9.7.    ha a 6. pontban megnevezett „A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata” c. dokumentum

 • hiányzik, vagy
 • kitöltetlen, vagy
 • nincs aláírással ellátva, vagy nincs pecséttel ellátva;

9.8.    ha a 6. pontban megjelölt alapítói okirat másolata nem került becsatolásra;

9.9.    ha a 6. pontban megjelölt fenntartói nyilatkozat

 • hiányzik, vagy
 • vagy nincs aláírással ellátva, vagy nincs pecséttel ellátva, vagy
 • nem az eredeti példány került becsatolásra;

9.10.  ha a tanulmányi kirándulás időpontja nem esik az 7.1. pontban megjelölt megvalósítási időszakba.

A hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való postázására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 nap áll rendelkezésre. A hiánypótlás elmulasztása, vagy határidőt követő beküldése a pályázat érvénytelenné minősítését eredményezi.

10.   A pályázat elbírálásának szempontjai

10.1. Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és gazdálkodási szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére.

10.2.  A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

10.3.   Az érvénytelen és a támogatásban nem részesült, valamint az elnyert támogatástól elesett pályázatokat a pályázat kiírója nem küldi vissza.

10.4.   Szempontok a pályázat értékelésére vonatkozóan

Értékelési szempontok

Elérhető pontszám

Útmutató

A tanulmányi kirándulás célországa

2 pont

Útmutató 6.2.2.

A kötelező HATÁRTALANUL! előkészítő órán felül vállalt tevékenység

1 pont

Útmutató 6.2.1.

Az elfogadott programelemek száma

15 pont

Útmutató 6.2.2.

Tematikus útvonal

1 pont

Útmutató 6.2.2.

Hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal való közös tevékenység

2 pont

Útmutató 6.2.2.

Külhoni magyar közösség(ek) számára hasznos tevékenységek

1 pont

Útmutató 6.2.2.

Tananyaghoz kapcsolódás

1 pont

Útmutató 6.2.2.

Az ismeretek/tapasztalatok elmélyítése az utazás során

2 pont

Útmutató 6.2.2.

Magyarsághoz kapcsolódó helyi ünnepségek

1 pont

Útmutató 6.2.2.

Nemzeti összetartozás – Határtalanul! c. témanap megszervezése

5 pont

Útmutató 6.2.4.

A tanulmányi kirándulást az oktatási intézményben bemutató előadás

1 pont

Útmutató 6.2.4.

Kommunikációs tevékenység

3 pont

Útmutató 6.3.

Az egy diákra számított költségek mértéke

15 pont

Útmutató 4.1.

Mindösszesen elérhető pontszám

50 pont

 

 

A felhíváshoz kapcsolódó részletes értékelési szempontokat lásd az Útmutató 1. sz. mellékletében.

 

10.5.   Azonos pontszámot elért pályázatok esetén a sorrend az alábbi szempontok szerint kerül megállapításra:

 • előnyt élvez az a pályázat, amelynek az összköltségek egy diákra vetített összege alacsonyabb, mint a másik pályázaté, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll,
 • előnyt élvez az a pályázat, amelynek a hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenységre kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázaté, majd, ha a pontegyenlőség még mindig fennáll,
 • előnyt élvez az a pályázat, amelynek az 8. pontban megjelöltek szerint vállalt kommunikációs tevékenységekre kapott pontszáma magasabb, mint a másik pályázaté.

11.   Az eredményhirdetés, szerződéskötés, szerződés megszegésének szankciói, az elállás joga

11.1.    Eredményhirdetés

11.1.1. A Bizottság elutasító döntéséről az Alapkezelő a bizottsági döntést követő 8 napon belül elektronikus úton írásban értesíti a pályázót.

11.1.2. A pályázat pozitív eredményéről a pályázat kiírója a döntést követő 30 napon belül, előre láthatóan 2013. júliusában elektronikus úton írásban értesíti a pályázókat.

11.1.3. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

11.2.     A szerződéskötés

11.2.1. A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötés a feltételeit illetve dokumentumait az Útmutató 7.2. pontja tartalmazza. 

11.2.2.  Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a szerződéskötési ajánlatot visszavonhatja.

11.3.      A szerződés megszegésének szankciói

11.3.1.  Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

11.3.2.  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni a Bethlen Gábor Alap MÁK 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként banki felhatalmazó levelet (inkasszó) határoz meg. A banki felhatalmazó levelet a megítélt támogatási összeg 20 %-ával növelt összegre kell kitölteni.

12.   Pályázati csomag

12.1. A BGA-13-HA-01 sz. pályázati csomag dokumentumai:

egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

12.2.  A BGA-13-HA-01 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a HATÁRTALANUL! programhonlapjáról (www.bgazrt.hu/hatartalanul).

12.3.   A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázótól további információt és dokumentumok becsatolását kérje.

12.4.    A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a hatartalanul@bgazrt.hu címen kérhető.

13.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu– találhatóak.

 

Eseménynaptár

Hírlevélre iratkozás