A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára. A felhívás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, az első vagy többedgenerációs, külhonban élő magyar gyermekek és fiatal felnőttek magyar identitását erősítő, magyar származásnyelvi tudását fejlesztő, valamint magyar művészeti és kulturális élményanyagát bővítő tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni a szervezeteket, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

2.      A pályázati felhívás tárgya

Az anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák)

Ezen belül:

 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás
 • általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi)
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása
 • szakmódszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása
 • oktatók béréhez való hozzájárulás
 • oktatók utaztatásához való hozzájárulás
 • továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása
 • programok szervezéséhez való hozzájárulás
 • hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok és gyermekfoglalkozások támogatása
 • értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása

 

3.      Egy pályázó (A vastagon szedett címsor alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Támogatható kiadások:

 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
 • A működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, terembérlet),
 • A taneszközök finanszírozásának támogatása (módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzése, szállítása, fejlesztése és kiadása),
 • Oktatói munka támogatása (bérekhez való hozzájárulás, utazás, továbbképzéseken való részvétel, azok szervezése, lebonyolítása).

 

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • vis maior támogatások,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

 

5.      Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be a világ bármely részéről (kivéve szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és magyarországi székhelyű) a magyar kultúra, az anyanyelv továbbörökítését célul kitűző, oktatási és/vagy gyermekfoglalkoztatói tevékenységet végző:

 • bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek esetében:
 • a működtető civil, egyházi vagy ernyőszervezet által
 • jogi személyiséggel bíró befogadó szervezet által
 • egyházi jogi személy

 

6.      Nem részesülhetnek támogatásban:

6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek

6.2. vállalkozások

6.3. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),

6.4. azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3 – 6.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,

6.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. meghatározott személyek és szervezetek.

 

7.      Igényelhető támogatás:

7.1.   Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg

7.2.  A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

7.3.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

7.4.   A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.

7.5.  Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.6.   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.7.   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

7.8.  Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

 

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1.   Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

8.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

8.3.   Benyújtási határidő: 2018. január 15. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

8.4.   Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

 

9.      A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról.

 

10.   Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

 

10.1.        PÁLYÁZATI ADATLAP

Formája: a NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

10.2.    NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy:

a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról letölthető. A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni szükséges az Alapkezelőhöz (Postacím: 1253 Bp. Pf.:70).

A nyilatkozatokat a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 10.9 pontja tartalmazza.

 

10.3.    LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály, alapító okirat (vagy egyéb létesítő okirat), mely tartalmazza a pályázó szervezet – a hétvégi iskolák esetében a befogadó szervezet –aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4.    ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja és nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

Az igazolás magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni.

 

10.5.    MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett)kérelem másolata.

 

10.6.    PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

A Támogatott legkésőbb a támogatási szerződés visszaküldésekor igazolni köteles, hogy a támogatás kifizetésének időtartamára a bankszámla rendelkezésre áll.

 

10.7.    INGATLAN DOKUMENTUMAI

Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a bérleti szerződés másolatát kérjük csatolni.

 

10.8.    ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum feltöltése szükséges.

 

10.9.    MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását feltölteni szükséges.

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni a NIR-be.

 

11.   Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

12.   A pályázat érvénytelensége:

12.1.    a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2.    a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.3.    a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem töltötte fel;

12.4.    a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

13.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

13.1.    Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják,
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
 • a pályázó magyar nyelvű oktatást végző szervezet regisztrált a Nemzeti regiszterben.

13.2.    Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket,
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal,
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül az Alap felett rendelkező Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

14.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit és dokumentumait a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy lehetősége van hiánypótlásra.

 

15.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1.   Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a BGA Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2.   A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

15.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a BGA Zrt. biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

15.4.  A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek tartalmazzák.

 

16.        Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. által történő kezeléséhez, és a bgazrt.hu honlapon való nyilvános közzétételéhez:

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat BGA törvény szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

17.            Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

18.            A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Ha a pályázatokkal kapcsolatban további információra van szüksége:

 • személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
 • telefonon: minden munkanap fogadják hívását. Telefon: +36-1-795-65-82

Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36 1-795 3831 telefonszámon és info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.

Kérjük, kövesse figyelemmel a  2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket a BGA Zrt honlapján – bgazrt.hu

2018. évi diaszpóra pályázatok eredményei