A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. július 24.

Search
Close this search box.

„A magyar kultúráért és oktatásért” kárpátaljai meghívásos pályázati felhívásai 2018

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 „A kárpátaljai magyar kultúráért és oktatásért”

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével – a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint: 

 

1.     A pályázat célja:

Jelen pályázat célja a Kárpátalján élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, az e célokat tükröző pályázatok támogatásával.

 

2.     A pályázati felhívás tárgya:

Ukrajnai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában, a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló intézmények működésének és programjainak támogatása.

 

3.     A pályázatra meghívottak: 

Jelen pályázati felhívásra kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 • Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

 

4.    Támogatható kiadások:

4.1.   Személyi kiadások: bruttó bérek, bruttó megbízási díj, egyéb személyi juttatás, járulékok;

4.2. Dologi kiadások: anyagköltség, karbantartási költség, üzemeltetési kiadások, bérleti díj (ingatlan-, eszközbérlet), reklám kiadások, reprezentációs kiadások, rendezvények kiadásai, szolgáltatások (eseti megbízás, szakértői szolgáltatás, közüzemi szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, takarítás, őrzés), kis értékű eszközök beszerzése, egyéb szolgáltatások, (banki, hatósági, eljárási);

4.3.   Felhalmozási kiadások: a pályázó működéséhez indokoltan kapcsolható tárgyi eszközök beszerzése.

 

5.   Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • késedelmi kamat, bírság,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
 • vis maior támogatások,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt köztartozások).

 

6.   A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai

6.1.   Támogatás igénybevételére jogosultak a pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt szervezetek, azzal, hogy nem részesülhetnek támogatásban:

6.1.1.    azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.1.2.    azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettségük, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettségük áll fenn,

6.1.3.    azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,

6.1.4.    azok a szervezetek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

6.1.5.    azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.1.1-6.1.4. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.    Igényelhető támogatás

7.1.    Az igényelhető támogatás mértéke: 3.000.000 Ft – 13.000.000 Ft közötti összeg. A teljes támogatási keretösszeg 26.000.000 Ft.

7.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a BGA Zrt.

7.3.   A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

7.4.   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

7.5. A pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt szervezetek gazdasági tevékenységhez nem használhatják fel a támogatást.

 

8.    A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1.   Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

8.2.   A pályázat benyújtási ideje: 2017. november 15.- 2017. december 15.

8.3.   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

 

9.   A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról.

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 

10.  A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, formai követelményei

 

10.1. PÁLYÁZATI ADATLAP

Formája: a NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

10.2. NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy:

a pályázatban megadott információkés dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a szerződéskötésig postázni szükséges a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány postacímére. A Nyilatkozatot kérjük regisztrált küldeményként feladni annak érdekében, hogy a kézbesítés során esetleg elveszett melléklet postai feladásának ténye utólag igazolható legyen.

A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 10.9 pontja tartalmazza.

 

10.3. LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály, alapító okirat (vagy egyéb létesítő okirat), mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4. ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja, illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

 

10.5. MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

2017. évi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás.

 

10.6. PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

Pénzforgalmi számlaszám igazolás (Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan). A Támogatott legkésőbb a támogatási szerződés visszaküldésekor igazolni köteles, hogy a támogatás kifizetésének időtartamára a bankszámla rendelkezésre áll.

 

10.7. INGATLAN DOKUMENTUMAI

Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap, tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a szerződéskötéshez.

 

10.8. ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása szükséges.

 

10.9. MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni a NIR rendszerbe.

 

11.    Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló NIR rendszeren küldött elektronikus értesítés kézbesítésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

12.   A pályázat érvénytelen, ha:

12.1.  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

12.2.  a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

12.3.  a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.4.  a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak

13.  A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A BGA Zrt. az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

13.1.   Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, azaz a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja,
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2.  Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket,
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal,
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

14.    Döntés:

A pályázatok támogatásáról az Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról az Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a bgazrt.hu honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait az Útmutató, valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

16.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

16.1.  Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a BGA Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

16.2.  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

16.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a BGA Zrt. biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

17.    Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. által történő kezeléséhez, és a  bgazrt.hu honlapon való nyilvános közzétételéhez:

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat BGA törvény szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

További információk a BGA Zrt. bgazrt.hu honlapján a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.