A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény(a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.

 

2.       A pályázati felhívás tárgya

A 15-29 éves korú ifjúsági korosztály közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása. 

A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3.      Támogatható kiadások:

 • a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),

 

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • eszközbeszerzés,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • vis maior támogatások,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások),
 • honlap-fejlesztés.

 

5.      Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §- ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és a diaszpóra országaiban székhellyel rendelkező:

 • olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a 15-29 év közötti korosztály tagjai

 

6.       Nem részesülhetnek támogatásban:

6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek

6.2. vállalkozások,

6.3. egyéni vállalkozók,

6.4. azok a szervezetek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),

6.6. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, és amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.      Igényelhető támogatás:

7.1   A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap Bizottsága dönt.

7.2   Megpályázható összeghatár 500.000 Ft – 1.000.000 Ft közötti összeg.

7.3   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a BGA Zrt.

7.4  A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással.

7.5  Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási és hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.

7.6   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.7   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

7.8.  A pályázat során elnyert támogatást a kedvezményezettek gazdasági tevékenységhez nem használják fel.

 

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1.   Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

8.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

8.3.   Benyújtási határidő: 2017. december 18. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

8.4.   Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

9.      A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

 

10.   Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

 

10.1.        PÁLYÁZATI ADATLAP

Formája: a NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

10.2.    NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy:

a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról letölthető. A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni szükséges az Alapkezelőhöz (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

A nyilatkozatokat a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 10.8 pontja tartalmazza.

 

10.3.    LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály, alapító okirat (vagy egyéb létesítő okirat), mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4.    ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja és nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

 

10.5.    MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata. Az Alapkezelő elfogadja a 2017. évi pályázati felhívásaira a NIR-ben feltöltött 2017. évi működési igazolásokat, azt a pályázók a pályázat mellékleteként újra feltölthetik az újonnan benyújtandó pályázathoz.

 

10.6.     PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás), Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan. A Támogatott legkésőbb a támogatási szerződés visszaküldésekor igazolni köteles, hogy a támogatás kifizetésének időtartamára a bankszámla rendelkezésre áll.

 

10.7.    ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum feltöltése szükséges.

 

10.8.    MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását feltölteni szükséges.

 

A korábbi években a Bethlen Gábor Alaphoz a NIR rendszerben pályázatot benyújtók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást, az adószám igazolást az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein.

 

11.   Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

12.   A pályázat érvénytelensége:

12.1.        a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2.        a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 5. pontjában feltüntetett pályázói körbe

12.3.        a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.4.        a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

12.5.        a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

12.6.        a pályázó azonos tartalmú pályázatot nyújtott be az Alapkezelő 2018-as évre meghirdetett pályázati felhívásaira.

13.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

13.1.    Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar ifjúsági közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják, hozzájárul ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez.
 • A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázott program/projekt hozzájárul az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához a szórványmagyarság körében.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2.    Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

14.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

 

15.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1.  Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a BGA Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a BGA Zrt. biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

15.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek tartalmazzák.

 

16.     Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt.által történő kezeléséhez, és a bgazrt.hu honlaponn való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzétételéhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat BGA törvény szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

17.       Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk a BGA Zrt. bgazrt.hu honlapján – a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak. Ügyintéző Nagy Beáta, telefon: +36-1-795-3218, e-mail cím: beata.nagy@bgazrt.hu

Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására pályázat eredményei – 2018.