A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

2024. június 17.

Search
Close this search box.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális erdélyi pályázati felhívásai 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a BGA Pro Transilvania közreműködésével nyílt pályázatot hirdet az alábbi témakörökben 

1.      A pályázat célja:

A Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.      A pályázati tárgyak bemutatása 

I.   A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása:

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, regionális vagy helyi jelentőségű kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása,
 • magyar nyelvű köznevelési, (oktatás – nevelési) oktatási programok támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozás, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreire
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok (tudományos kutatások, konferenciák, tanulmányi versenyek és szaktáborok) támogatása
 • iskolabusz üzemeltetésének támogatása

II.      A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása:

 • oktatási és tudományos célú szakmai kiadványok támogatása

III.      A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása:

 • regionális vagy helyi jelentőségű kulturális és közművelődési célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása
 • oktatási célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása

IV.     Civil szervezetek, egyházi jogi személyek, intézmények működésének támogatása:

 • működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszközök beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)

 

Egy pályázó pályázati tárgyanként (az I.-II.-III.-IV. római számmal jelölt, vastagon szedett címsorok, a címsorok alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3.      Támogatható kiadások:

 • Az I., II., és III. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai). Az I. tárgy esetében az eszközbeszerzésre tervezett összeg nem haladhatja meg a pályázatban igényelt költségvetés 15%-át.
 • A IV. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzések, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlanépítés
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)
 • késedelmi kamat, bírság
 • vis maior támogatások
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások).

 

5.      A pályázók köre: 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-nak rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be romániai székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

6.      Nem részesülhetnek támogatásban: 

6.1.     politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

6.2.    vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),

6.3.     egyéni vállalkozók,

6.4.   azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

6.5.     azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),

6.6.     azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.7.    azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.8.  azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.      Igényelhető támogatás: 

7.1.      A minimálisan igényelhető összeg 100.000. Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000.Ft.

7.2.      A teljes támogatási keretösszeg 168 M Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata.

7.3.      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

7.4.      A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.

7.5.    Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.6.      Maximális támogatási intenzitás mértéke: az összes elszámolható költség 100%-a.

7.7.      Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár eltérő költségvetési tartalommal – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezet (BGA Pro Transilvania) közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

7.8.      A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei: 

8.1.    Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

8.2.    A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

8.3.    Benyújtási határidő: 2017. december 21. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

8.4.    Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2019. január 30-ig.

9.A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

 

A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás
 • pályázati elektronikus adatlap és mellékletei
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

10.            Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

 

10.1.  PÁLYÁZATI ADATLAP

Formája: a NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

10.2.   NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető, illetve a bgazrt.hu oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és a nyilatkozat egy eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötésigpostázni szükséges a területileg illetékes közreműködő szervezethez (BGA Pro Transilvania) (a megyék szerinti felosztást a 19. pontban olvasható). A Nyilatkozatot kérjük regisztrált küldeményként feladni annak érdekében, hogy a kézbesítés során esetleg elveszett melléklet postai feladásának ténye utólag igazolható legyen.

A Nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat érvényességéhez! A Meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a 10.9 pont tartalmazza.

10.3.  LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

10.4.  ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

10.5.   MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata. Az Alapkezelő elfogadja a 2017. évi pályázati felhívásaira a NIR-ben feltöltött 2017. évi működési igazolásokat, azt a pályázók a pályázat mellékleteként újra feltölthetik az újonnan benyújtandó pályázathoz.

10.6.  PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

Pénzforgalmi számlaszám igazolás. A Támogatott legkésőbb a támogatási szerződés visszaküldésekor ellenőrizni köteles, hogy a támogatás kifizetésének időtartamára a bankszámla rendelkezésre áll és a támogatási összeget fogadni tudja.

10.7.  INGATLAN DOKUMENTUMAI

Ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap, tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a szerződéskötéshez. Amennyiben az ingatlan más szervezet, magánszemély tulajdonában lévő területen áll, a terület tulajdonosának engedélyét is csatolni szükséges a pályázathoz. A nyilatkozat sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldalról vagy a Mellékletek oldalról letölthető.

10.8.  ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum feltöltése.

10.9.  MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője (pl. elnök, igazgató) írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető, illetve a bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását feltölteni szükséges.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni a NIR rendszerbe.

 • Ha a támogatott az elmúlt három éven belül nyújtott be pályázatot a Bethlen Gábor Alaphoz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával pályázhat: 
 • §  nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat szövege).
 • §  2017. évi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás (amennyiben az abban szereplő adatokban nem történt változás). A szervezetben bekövetkezett változások esetén a pályázó köteles feltölteni a 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolást.
 • A korábbi években a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást a pályázat kitöltésekor a pályázó ellenőrizni köteles, amennyiben az okiratokban foglalt adatok nem változtak az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, illetve a szervezetben bekövetkezett változások esetén a pályázó frissíteni köteles.

11.   Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

12.   A pályázat érvénytelensége:

12.1.     a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2.    a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.3.    a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem töltötte fel;

12.4.    a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

12.5.    a pályázó azonos tartalmú pályázatot nyújtott be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra is.

13.  A pályázatok elbírálásának szempontjai:

13.1.  Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja
 • A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű
 • A pályázott program/projekt a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

13.2. Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A beérkezett pályázatokat a BGA Pro Transilvania irodája ellenőrzi, dolgozza fel és támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

14.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.   Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy lehetősége van hiánypótlásra.

15.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1.     Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2.    A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Áht. 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi – kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

15.3.     A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

15.4.    A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

16.     A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke értelmében – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak.  

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (gazdasági tevékenység végzése, állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti. 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti  állami támogatásnak minősül, támogatása

   […].1. csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • I. pályázati tárgy: tudományos kutatások, konferenciák támogatása
 • II. és IV. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat nem kulturális célú

   […].2. kulturális támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat kulturális célú
 • IV. pályázati tárgy: civil szervezetek, intézmények működési támogatása, amennyiben a kedvezményezett uniós versenyjogi értelemben vállalkozásnak minősül (gazdasági tevékenység végzése)

A) Csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Ennek a pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével tud eleget tenni a nyertes pályázó.

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 104/2000/EK tanácsi  rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e)  az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító  járművek   megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

B) E pályázati felhívás alapján a határon túli magyar kultúra támogatására kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés h) pontja alapján nyújtható, az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően.

Audiovizuális célú alkotásra kulturális célú támogatás nem nyújtható!

 

17.            Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

18.            Kifogás, jogorvoslat

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

19.A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

BGA Pro Transilvania irodái:
Kolozsvár Székelyudvarhely
 Arad, Bihar, Beszterce-Naszód, Bukarest, Fehér, Hunyad,  Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Szatmár, Szeben,  Szilágy, Temes megye  Brassó, Bákó, Kovászna, Hargita, Maros  megye
 Személyes ügyfélfogadás
Kolozsvár, 1989 December 21 sugárút 37. szám, 9-es lakrész,
Kolozs megye, Románia
Hétfő-csütörtök: 9:00 – 13:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
 Személyes ügyfélfogadás
Székelyudvarhely, Városháza tér 11. szám, Hargita megye, Románia
Hétfő-csütörtök: 9:00 – 13:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonon az alábbi számokon fogadják hívását:
Telefonon az alábbi számokon fogadják hívását:
 E-mail: palyazat@bgazrt.ro E-mail: udvarhely@bgazrt.ro
 Levelezési cím (postafiók):
 BGA Pro Transilvania SRL
 400750 Cluj,
 OP. 1, CP . 423
 Jud. Cluj, Romania
Levelezési cím:
BGA Pro Transilvania SRL

535600, Odorheiu Secuiesc
P-ța Primăriei, nr. 11.
Jud. Harghita, Romania

 

Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Szegvári András a +36-1-795-3831 telefonszámon, illetve info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.

 

További információk az Alapkezelő és az erdélyi kirendeltség honlapján – bgazrt.hu és www.bgazrt.ro – a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.