PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” program keretében

a szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfoglalása alapján a 2019. év tematikus programjaként a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” programot hirdette meg. Jelen pályázat célja a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének és szolgáltatásnyújtásának támogatása. Gyermekbarát tevékenységnek minősül minden olyan program, vagy szolgáltatás megszervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg.

 

 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

A szomszédos államokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatása, ideértve különösen:

 • egyéni és csoportos foglalkozások,
 • tehetséggondozás,
 • gyógypedagógiai fejlesztések,
 • családi programok és fesztiválok,
 • gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések,
 • szabadidős és sport tevékenységek

támogatását.

 

 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

3.1.     A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű, adószámmal/nyilvántartási számmal rendelkező, bejegyzett és folyamatosan működő azon

 • civil szervezet,
 • egyház, egyházi jogi személy, valamint ezek hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

(a továbbiakban együtt: pályázó), amelynek a létesítő okiratában felsorolt tevékenységek összhangban vannak az 1. pontban meghatározott célokkal.

3.2.     Jelen pályázati felhívás tekintetében civil szervezetnek minősül

 • a civil társaság,
 • a polgári társulás,
 • az egyesület, kivéve a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület,
 • az alapítvány, kivéve a pártalapítvány és a szakszervezeti alapítvány.

3.3.     A pályázó jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

 

 1. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS 

4.1. A pályázati felhívás alapján nyújtható teljes támogatási keretösszeg 300.000.000 Ft, melynek felhasználásáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

4.2.     A támogatás összege pályázónként 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg lehet.

4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

4.5. A támogatás intenzitása 100%.

4.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

 1. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

A pályázat keretében kizárólag a támogatási céljának (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2019. január 1. és 2020. május 1. között — teljesült gazdasági események számolhatóak el a 2019. évi „Pályázati és elszámolási útmutató” 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

 1. NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
 • ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl. medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés stb.),
 • ingatlanvásárlás,
 • amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség,
 • jármű vásárlás,
 • mobiltelefon vásárlás,
 • késedelmi kamat, bírság,
 • jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei).

 

 1. NEM RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN 

7.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;

7.2. szakszervezetek;

7.3. azok a szervezetek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

7.4. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve a létrejött támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeiket – nekik felróható okból – nem teljesítették, ide értve különösen, ha a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, vagy az elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüket nem teljesítették;

7.5. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

7.6. azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 7.3.-5.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

7.7. az a pályázó és képviselő amely/aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározottak alapján nem lehet Kedvezményezett.

 

 1. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA ÉS BENYÚJTÁSA

8.1. Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.05.01.

8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019.04.29.

8.3. Benyújtási határidő: 2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai idő szerint

8.4. A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

8.5. Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (Kedvezményezett) a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a NIR felületén.

 

 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, DOKUMENTUMOK

 

9.1.    PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS MELLÉKLETEI 

A pályázati adatlap a NIR-ben kerül kitöltésre és benyújtásra. Az adatlap mellékleteiként szkennelve kerülnek feltöltésre a 9.2.-9.9. pontban meghatározott dokumentumok. A több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni.

 

9.2. NYILATKOZAT

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Amennyiben az aláírási címpéldány alapján a szervezet nevét is ki kell írni, akkor vagy kézzel, vagy pecsét formájába rögzíteni szükséges azt is. A Nyilatkozat eredeti példányát a döntéshozatalt követően szükséges a nyertes pályázóknak benyújtaniuk. Kérjük, hogy a Nyilatkozatot a pályázathoz mellékelt aláírás igazoláson szerepelő aláírás mintával megegyezően írják alá.

9.3.  ALÁÍRÁS IGAZOLÁSA

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, vagy banki aláírás bejelentő karton, mely dokumentum nem lehet 90 napnál régebbi.

9.4.  LÉTESÍTŐ OKIRAT 

A pályázó hatályos létesítő okirata (alapszabály, alapító okirat) mely tartalmazza a pályázó adatait, különös tekintettel a képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére. 

9.5. MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS 

A pályázóra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás.

9.6  FIZETÉSI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás) 

A pályázó fizetési számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott  igazolás, mely alkalmas a támogatás HUF, EUR, USD devizanemben történő fogadására.

9.7   ADÓSZÁM IGAZOLÁSA

A pályázó adószámának beazonosítására alkalmas dokumentum.

9.8   MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a 9.2. pont szerinti Nyilatkozatot nem a pályázó törvényes képviselője írja alá, akkor a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása is szükséges. A meghatalmazáshoz használható sablon a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának valódiságáért a pályázó felel.

 1. HIÁNYPÓTLÁS

Hiányosan és/vagy nem megfelelően benyújtott pályázat esetén a hiánypótlásra a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló e-mail értesítés kiküldésétől számított legfeljebb 7 (hét) naptári nap áll a pályázó rendelkezésére.

 

 1. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE 

A pályázatot az Alapkezelő érvénytelennek minősíti, ha 

11.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;

11.2. a pályázó nem tartozik a 3. pontban meghatározott pályázói körbe;

11.3. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;

11.4. a pályázat nem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;

11.5. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

 1. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • a projekt kapcsolódik a felhívás céljaihoz;
 • a projekt célkitűzése, ütemezése reális és szakmailag megvalósítható, kellően kidolgozott-e;
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra;
 • a projektben olyan programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése és/vagy fejlesztése valósul meg, amelyek várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósulnak meg;
 • a projekt hozzájárul a gyerekek/családok életkörülményeinek javításához;
 • a projekt bevezetése, fejlesztése közvetlenül érintett gyerekek/családok várható száma;
 • a fejlesztendő, bevezetendő gyerekeket/családokat segítő intézkedés rövid, közép és hosszú távú fenntarthatóságának mértéke;
 • az adott gyerekeket/családokat segítő szolgáltatás egyedülállósága és hiánypótló jellege a környező településeken, az adott régióban;
 • a projekt hozzájárulása a nemzetpolitikai célok teljesüléséhez;
 • a megvalósítandó projekt magyar közösségre gyakorolt várható pozitív hatása.

A Bizottság a pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a döntést követő 8 (nyolc) napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

 1. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

13.1.   A támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) útján biztosítja.

13.2.   A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást „A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban : Általános Szerződési Feltételek) és a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

 1. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

 1. ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS

15.1. A pályázók hozzájárulnak személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos adatok (a továbbiakban: adatok) Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

15.2. A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt adatokhoz az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján elérhető, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe regisztrálók részére szóló Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az abban meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő az adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervek megismerjék.

 

 1. JOGORVOSLAT

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján található Általános Szerződési Feltételekben, valamint a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

Pályázati felhívás civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására

Pályázati és elszámolási útmutató civil szervezetek és egyházak

Általános szerződési feltételek