„Kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok támogatása” című felhívás

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából meghirdeti a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére történő felhívást az alábbiak szerint

 

 1. A támogatás célja

A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Bethlen Gábor Alap felhívást hirdet meg.

 

 1. A támogatásra jogosultak köre

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

 • Ukrajnában szórványvidéken [1] működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozó,
 • rendelkezik a nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számlával,
 • rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal, továbbá,
 • a 2018/2019-es tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra.

[1] Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20 %-át nem éri el.

 

 1. Az igényelhető támogatás mértéke

3.1. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 22 500 000 Ft.
3.2. A támogatás összege személyenként összesen 900 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 450 000 Ft-nak megfelelő UAH):
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy összegben, banki átutalás útján teljesíti a kedvezményezett fizetési számlájára (készpénzben történő kifizetésre, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség).
3.4. A Támogató nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.6. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

 

 1. Támogatási kérelmek benyújtásának módja

Jelen felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2019. március 25. – 2019. március 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. Támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

 1. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok

5.1. Támogatási kérelem (Adatlap)

A támogatási kérelem (Adatlap) a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Támogató honlapjáról tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua, bgazrt.hu)

5.2. A támogatási kérelem mellékletei

 • érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
 • adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;
 • diploma (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
 • munkáltatói igazolás eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról)
 • szakmai önéletrajz

 

 1. Hiánypótlás

Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

 1. Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

a) ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a támogatási kérelem érvényességi feltételeknek,
b) ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,
c) az érvényes támogatási kérelmek alapján javaslatot tesz a Támogatónak támogatások odaítéléséről.

A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága hoz támogatási döntést.

 

 1. A támogatási jogviszony létrejötte

Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére a Bizottság jóváhagyó döntését követően a Támogató támogatói okiratot bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A támogatási jogviszony megszegése

A kedvezményezett a megítélt támogatási összeget rendeltetésszerűen, a támogatási kérelemben meghatározott célból köteles felhasználni. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a kedvezményezett köteles a jogszabályban meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni. A támogatási jogviszony megsértésének további eseteit és azok jogkövetkezményeit a támogatói okirat részét képező Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

 1. A támogatás igénylési csomag elemei

Támogatási kérelem (Adatlap), valamint annak kötelező mellékletei A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Email: pedagogusszovetseg@gmail.com
Telefon: (+380) 314143259

Letölthető dokumentumok:

Kárpátaljai Szórványprogram 2019 Adatlap

Kárpátaljai Szórványprogram 2019 Felhívás