Határtalanul! program
Pályázati kiírás külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok megteremtésére, erősítésére

Pályázati kategória kódja:
HAT-KP-1-2019
Meghirdetés dátuma: 2019. augusztus 13.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató meghívásos pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.),
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
 • a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
  rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja

A pályázat célja külhoni magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő, 7–12. évfolyamon tanuló diákok szervezett, csoportos külhoni utazásának (a továbbiakban: kirándulás) támogatása Magyarországgal szomszédos országba, ahol más külhoni magyar fiatalokkal ismerkedhetnek, és személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ezáltal az összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez.

2. A meghívásos pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

2.1. A következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot jelen kiírás keretében:

a) Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
b) Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
c) Magyar Nemzeti Tanács;
d) Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség;
e) Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma;
f) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott szervezet (a továbbiakban: pályázó) a HAT-KP-1-2019 sz. pályázati kiírás keretében egy pályázatot nyújthat be.

3. A pályázat tartalmi követelményei, a támogatható tevékenységek köre

3.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan kirándulások szervezése támogatható,

a) amelynek során kirándulásonként legalább 7 olyan – a 2019/2020. tanévben 7-12. évfolyamon tanuló – diák vesz részt, akik a tanulmányi kirándulás időpontjában valamely külhoni (állami, egyházi stb. fenntartású) köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak és magyar tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt,
b) amely kirándulások helyszínei Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország és Magyarország (a továbbiakban: célország) közül egy vagy több ország magyarlakta területe.

3.2. A pályázónak a pályázatban meg kell határoznia a tanulók és a kísérők (a továbbiakban együtt: utazók) teljes tervezett létszámát.
Utazónak minősül:

 • diák;
 • kísérő pedagógus;
 • érintett intézmény alkalmazottja, aki kísérőként vesz részt a kiránduláson;
 • kísérő szülő;
 • egyéb kísérő;
 • sofőr.

Támogatható tevékenységek:

3.3. Jelen pályázat keretében külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő utazók kirándulása támogatható a célország(ok) magyarlakta területeire.
3.4. A kirándulások során a diákok a célországban élő magyar fiatalokkal közös programokon vesznek részt (pl. közös sporttevékenység, kirándulás, természetjárás, városnézés, múzeumlátogatás stb.).
3.5. A pályázat keretében a pályázó több, külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban résztvevő diákcsoport eltérő helyre és eltérő időpontban megvalósuló kirándulására is kérhet támogatást azzal, hogy egy diák a pályázat keretében csak egy kiránduláson vehet részt.

4. A pályázat megvalósítási időszaka:

2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

5. Rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázati kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 300.000.000,- Ft, amelyet a Kvtv. 1. melléklet, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 9. Határtalanul! program támogatása címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít.

6. A támogatás formája és mértéke

6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 600. 000,- Ft.
6.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 120. 000. 000,- Ft.
6.4. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a kirándulásokon részt vevő összes utazó számától, illetve a kirándulás során tervezett teljes távolság nagyságától. A támogatás maximálisan elnyerhető összege az alábbi egységárakkal számítandó:

 • utazónként legfeljebb 12.000,- Ft / nap
 • utazási költség legfeljebb 400,- Ft / km

6.5. A kirándulás időtartama legalább 3 nap és legfeljebb 7 nap lehet.
6.6. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.
6.7. A támogatási intenzitás mértéke 100%. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
I. Kirándulások költségei:

 • utazási költség;
 • utasbiztosítás;
 • szállásköltség;
 • étkezési költség;
 • útlevél-kiállítás költsége (kizárólag ukrajnai utazás esetén);
 • programokhoz közvetlenül kapcsolódó, a támogatás céljával összefüggő költségek (pl., múzeumi belépőjegy, idegenvezető díja, koszorú);
 • kísérők napidíja (kizárólag az oktatási intézmény alkalmazottjai részére).

Megnevezett költségek közül kizárólag a szállás- és étkezés költségei számolhatóak el a sofőr részére.

II. Lebonyolítási költségek:

 • személyi költségek (a szervezők munkabére, megbízási díja), és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok;
 • szervezéshez kapcsolódó utazási költség;
 • szervezéshez kapcsolódó telefonköltség.

7.2. A támogatás terhére nem számolható el:

 • semmilyen, a felsoroltaktól eltérő további költség (pl. autópálya- és üzemanyag költség, saját tulajdonban álló autóbusz, illetve saját tulajdonban álló szálláshely költsége, valutaváltási költség, postaköltség, szakértői költség, az előkészítés költségei, hirdetési és reklámköltség, kísérő részére napidíj – az érintett oktatási intézmény pedagógus vagy egyéb alkalmazottját ide nem értve), továbbá
 • a 7.1. pontban foglaltakon kívül olyan költség, amely nem kapcsolódik közvetlenül a tervezett programokhoz.

7.3. A lebonyolítás költségei a támogatás összegének összesen legfeljebb 7%-át tehetik ki.
7.4. A nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) felelős a kirándulások tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért. Amennyiben a kirándulások megvalósítása utazási irodán keresztül történik, lebonyolítási költség nem számolható el.
7.5. Ha a kedvezményezett a kirándulást a pályázatában meghatározottnál kisebb utazó létszámmal vagy rövidebb útvonalon teljesíti, akkor a támogatás arányos részére tarthat igényt.
7.6. A támogatás terhére a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszakban keletkezett költségekre vonatkozó számviteli bizonylat, külhoni szállító által kiállított nyugta vagy egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okirat, bizonylat számolható el, az Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentumban foglaltaknak megfelelően.

8. A pályázat benyújtásának módja

8.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) lehet benyújtani, magyar nyelven.
8.2. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

9. A pályázat benyújtásának határideje
9.1. A pályázat NIR-ben történő benyújtásának kezdő időpontja:

2019. augusztus 13.

9.2. A pályázat NIR-ben történő benyújtásának határideje:

2019. augusztus 30. 14:00 közép-európai idő szerint

10. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

10.1. Pályázati adatlap és mellékletei

A pályázati adatlap a NIR-ben kerül kitöltésre és benyújtásra. Az adatlap mellékleteiként szkennelve kerülnek feltöltésre a 10.2.–10.7. pontban meghatározott dokumentumok. A több oldalas mellékletet egy .pdf fáljba foglalva kérjük feltölteni.

10.2. Nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a szervezet nevét is ki kell írni, azt kézzel vagy pecsét lenyomattal kell rögzíteni. A nyilatkozat eredeti példányát a támogatási döntést követően szükséges a kedvezményezetteknek benyújtaniuk.

10.3. Aláírási címpéldány

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített olyan aláírás mintája vagy az aláírási minta közjegyző által hitesített olyan másolata, mely nem lehet a pályázat benyújtását megelőző 90 napnál régebbi.

10.4. Meghatalmazás

Ha a 11.2. pont szerinti nyilatkozatot nem a pályázó törvényes képviselője írja alá, akkor a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása is szükséges. A meghatalmazáshoz használható sablon a NIR-ben elérhető.

10.5. Igazolás fizetési számláról

Igazolás a pályázó valamennyi fizetési számlájáról, amelyben kizárólag a fő fizetési számlaszámokat szükséges feltüntetni, az alszámlákat nem. Ha a pályázó rendelkezik olyan fizetési számlával, amely biztosítékkal nem terhelhető, a terhelési tiltásról szóló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell.

10.6 Létesítő okirat vagy működési igazolás

Létesítő okirat: A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata), mely tartalmazza a pályázó intézmény/szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.
Működési igazolás: A pályázó 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

10.7 Adószám igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása szükséges.

10.8 Biztosíték

A kötelezettségek nem teljesítése esetére, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítékaként 20 millió Ft feletti támogatási összeg esetében a pályázónak az adott ország pénznemében – a támogatói okirat kiállítását megelőzően – váltót kell benyújtania az Alapkezelő részére, kivéve ha a Bizottság másképp nem rendelkezik. Amennyiben pénzügyi közreműködő szervezet bevonására kerül sor – a támogatási összeg Kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátásának biztosítékául – a fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízásra való felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: banki felhatalmazó nyilatkozat) benyújtása szükséges a Pénzügyi közreműködő szervezet részéről. Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR felületen a Mellékletek oldalon.

11. Hiánypótlás

Ha az Alapkezelő a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázó a pályázatot hibásan, vagy hiányosan nyújtotta be és azok olyan jellegűek, hogy hiánypótlás során pótolhatók, az Alapkezelő a pályázót egy alkalommal, a NIR-en keresztül megküldött értesítésében 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra kizárólag az Alapkezelő által meghatározott időszakban kerülhet sor. Ha a hiánypótlás a pályázó hibájából határidőre nem vagy nem teljes körűen történik meg, a pályázat érvénytelennek minősül, amiről az Alapkezelő a NIR-en keresztül értesíti a pályázót.

12. A pályázatot az Alapkezelő érvénytelennek minősíti, ha

a) a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
b) a pályázó nem tartozik a 2.1. pontban meghatározott pályázói körbe;
c) a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
d) a pályázat nem a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
e) a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:
13.1 Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, mennyire járul hozzá a pályázatban részt vevő fiatalok összetartozás-tudatának és nemzeti tudatának erősítéséhez.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

13.2 Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a támogatott tevékenység megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

14. Döntéshozatal és kiértesítés

14.1. A benyújtott pályázatokról a támogatási döntést a BGA tv. szerinti Bizottság hozza meg.
14.2. A pályázatok végső beadási határidejét követő 30 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 5 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát az Alapkezelő fenntartja.
14.3. A támogatási döntést az Alapkezelő a www.bgazrt.hu honlapon közzéteszi, és a NIR-ben megküldött elektronikus üzenetben, valamint e-mailben tájékoztatja a pályázót a támogatási döntésről, illetve a támogatói okirat kiadásához benyújtandó dokumentumok köréről és a benyújtás határidejéről.

15. A támogatási jogviszony létrejötte

15.1. A támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása útján biztosítja. A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével létrejön.
15.2. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást „A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: Általános szerződési feltételek) és az Útmutató tartalmazzák.

16. A támogatás folyósítása

16.1. A támogatás folyósítására a támogatási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének további feltételeit az Útmutató, az Általános szerződési feltételek és a támogatói okirat tartalmazzák.
16.2. A támogatás folyósítása kizárólag pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalással történik.

17. Nyilvánosság

A kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási cél megvalósításával összefüggésben a Kedvezményezett tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, honlapjának nyitó oldalán az Alapkezelő és a Határtalanul! program nevét, hivatalos grafikai logóját, valamint a „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” szövegrészt megjeleníti. A logócsoport letölthető az Alapkezelő honlapjáról.

18. A beszámoló

18.1. A támogatást a támogatói okiratban meghatározott támogatási célra és megvalósítási időszakban lehet felhasználni. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Útmutatóban foglaltak szerint köteles számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: beszámoló) keretében.
18.2. A beszámoló benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
18.3. Ha a beszámoló a támogatói okiratban meghatározott határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hibás, hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet a NIR-ben megküldött értesítésben 7 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kedvezményezett az értesítésben megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a hibákat, hiányosságokat maradéktalanul nem pótolja vagy javítja ki, az Alapkezelő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza.
18.4. A beszámoló akkor tekinthető benyújtottnak, ha a NIR-ben rögzítésre kerül, és az Alapkezelőhöz a papír alapú dokumentumok beérkeztek.

19. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

Ha a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről, illetve a biztosíték érvényesítéséről rendelkezni.

20. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos (ideértve a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt) egyéb adataik Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.
A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt adataikhoz az Alapkezelő honlapján elérhető „Adatvédelmi tájékoztató a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe regisztrálók részére” című dokumentumban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő az általa kezelt adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

21. Jogorvoslat

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására, a pályázat érvénytelenségének megállapítására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

22. További információ

A pályázattal kapcsolatos további információkat a bgazrt.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: