A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való
sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti
azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági- és cserkész közösségek támogatása által.
2. A pályázati felhívás tárgya
A 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés)
közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.

A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói
önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények
támogatására.

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások

 • a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés,
  szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
 • eszközbeszerzés.

4. Nem támogatható kiadások

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
 • késedelmi kamat, bírság,
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt:
  köztartozások),
 • honlap-fejlesztés.

5. Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi,
szlovéniai székhellyel rendelkező olyan jogi személyiséggel rendelkező határon túli civil szervezet
és/vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely létesítő okirata szerinti
tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét
vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek
jelentik (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés).

 

6. Nem részesülhetnek támogatásban

6.1 politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

6.2 vállalkozások,

6.3 egyéni vállalkozók,

6.4 azok a pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázati eljárások során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony szerinti valamely kötelezettséget – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve a beszámolási kötelezettség mulasztását, fizetési kötelezettség nem teljesítését is),

6.5 azok a pályázók, amelyek a részükre nyújtott támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy amelyek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt beszámolási kötelezettségük teljesítése során valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.6 azok a pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,

6.7 azok a pályázók, amelyek nem minősülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,

6.8 azok a pályázók, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

6.9 azok a pályázók, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.6. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7. Igényelhető támogatás

7.1 A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000,- Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

7.2 Megpályázható összeghatár 500.000,- Ft – 1.000.000,- Ft közötti összeg.

7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben, támogatási előlegként folyósít az Alapkezelő.

7.4 A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással.

7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik a beszámoló benyújtására vonatkozó és a hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.

7.6 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.7 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

7.8 A pályázat során elnyert támogatást a nyertes pályázó (a továbbiakban: támogatott) gazdasági tevékenységhez nem használhatja fel.

 

8. A pályázat megvalósítási paraméterei

8.1 Megvalósítási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.

8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.

8.3 Benyújtási határidő: 2018. december 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

8.4 Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

9. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu/).

A pályázati csomag elemei:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • A támogatói okiratokkal és támogatási szerződésekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek)

 

10. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

10.1 PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak  mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

10.2 NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy:

 • a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A nyilatkozat sablon a NIR-ben elérhető. A nyilatkozatot szkennelve kell feltölteni a pályázathoz. A nyilatkozat eredeti példányát a nyertes pályázóknak a döntéshozatalt követően regisztrált küldeményként szükséges postáznia az Alapkezelőhöz (Postacím: 1253 Bp., Pf.:70).
 • A nyilatkozatot a pályázó törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez! A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás 10.9. pontja tartalmazza.

 

10.3 LÉTESÍTŐ OKIRAT

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata) vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata eredeti példánya, mely tartalmazza a pályázó a pályázó – a hétvégi iskolák esetében a befogadó szervezet – aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4 ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázó nevében aláírásra jogosult (törvényes képviselőként megjelölt, illetve meghatalmazott személy vagy személyek) pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási címpéldány, vagy banki aláírás-bejelentő karton). (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által kiadott aláírás igazolás nem elfogadható!) A dokumentumot szkennelve fel kell tölteni a NIR felületen a megfelelő mellékletek közé.

 

10.5 MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

A pályázó 30 napnál nem régebbi, hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

 

10.6 FIZETÉSI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása. (Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlák esetében minden főszámlára vonatkozóan).

 

10.7 INGATLAN DOKUMENTUMAI

Ingatlan vásárláshoz, ingatlan beruházáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén az ingatlan tulajdoni lapja, vagy a tulajdonos(ok)nak, tulajdonostárs(ak)nak a támogatott tevékenység megvalósításához való hozzájáruló nyilatkozata, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a támogatási jogviszony létrehozásához.

 

10.8 ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása szükséges.

 

10.9 MEGHATALMAZÁS

A meghatalmazás sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként szükséges feltölteni a NIR-be.

Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be pályázatot az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával pályázhat:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ben a mellékletek munkalapon lévő a Nyilatkozat sablon szövege).
 • a 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás.

 

A megelőző három éven belül az Alapkezelő pályázati felhívásaira pályázatot benyújtók esetén a 10.4. pont szerinti aláírás igazolást és a 10.6. pont szerinti pénzforgalmi számlaszám igazolást a pályázat kitöltésekor a pályázó ellenőrizni köteles, és amennyiben az okiratokban foglalt adatok nem változtak a pályázó erről nyilatkozik, azokat az Alapkezelő csatolja a pályázatokhoz. Az időközben bekövetkezett változások esetén a pályázó új igazolásokat köteles benyújtani.

 

11. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

12. A pályázat érvénytelensége

12.1 a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2 a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 5. pontjában feltüntetett pályázói körbe

12.3 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.4 a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

12.5 a pályázó az előírt határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

12.6 a pályázó azonos tartalmú pályázatot nyújtott be az Alapkezelő 2019-as évre meghirdetett pályázati felhívásaira.

 

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai

13.1 Tartalmi értékelés szempontjai

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar ifjúsági- és cserkész közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják, hozzájárul ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez.
 • A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázott program/projekt hozzájárul az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához a szórványmagyarság körében.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2 Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

14. Támogatási jogviszony létrejötte

A nyertes pályázók (a továbbiakban: Támogatott) részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és annak részletes feltételeit, dokumentumait a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, akkor a  támogatási döntés a hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

 

15. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

15.1 Ha a Támogatott a támogatói okiratban, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi (így különösen, ha a támogatást a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel),  a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegét köteles az Alapkezelő részére visszafizetni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti kamattal növelt mértékben.  Az Alapkezelő a támogatói okirat kiadásának feltételeként – az esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítékául – biztosítékot határozhat meg.

15.2 A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási kötelezettségekre valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.

16. Adatvédelmi hozzájárulás

16.1  A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos (ideértve a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt) egyéb adataik Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

16.2 A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt adataikhoz az Alapkezelő honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő az általa kezelt adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

 

17. Kifogás, jogorvoslat

A támogatott részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján – a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak. Ügyintéző Nagy Beáta, telefon: +36-1-795-3218, e-mail cím: beata.nagy@bgazrt.hu

Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos segítségnyújtás:

E-mail: info@bgazrt.hu

Pápai Zoltán: +36 1 795 9340

Rozsos József: +36 1 896 6501