PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „2019 a külhoni magyar gyerekek éve”

program keretében

a szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet állásfoglalása értelmében a 2019. év tematikus programjaként a „2019 a külhoni magyar gyerekek éve” programot hirdette meg. Jelen pályázat célja, a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) működő vállalkozások fejlesztése és gyermekbarát tevékenységének, vagy szolgáltatásnyújtásának támogatása. Gyermekbarát tevékenységnek minősül olyan programok, szolgáltatások szervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg.

A) A szomszédos államokban 2018. január 1-je előtt bejegyzett magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos támogatási cél/program/projekt/fejlesztés (a továbbiakban együtt: projekt) valósul meg, továbbá gyermekbarát szolgáltatások és tevékenységek megvalósítására kerül sor.

B) A szomszédos államokban 2018. január 1-je előtt bejegyzett magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos projekt valósul meg, továbbá gyermekbarát szolgáltatások és tevékenységek megvalósítására kerül sor.

 

 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

A szomszédos államokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása, ideértve különösen:

 • egyéni és csoportos foglalkozások,
 • tehetséggondozás,
 • gyógypedagógiai fejlesztések,
 • családi programok és fesztiválok,
 • gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések,
 • szabadidős- és sport tevékenységek

támogatását.

 

 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

3.1.        A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű, adószámmal rendelkező, 2018. január 1-je előtt, a helyi jogszabályoknak megfelelő hatósági nyilvántartásra bejegyzett, működő gazdasági társaság (kivéve az előtársaságot), szövetkezet, egyéni vállalkozó[1] (a továbbiakban együtt: vállalkozás), mely

 • mikro- vagy kisvállalkozásnak és
 • magyar vállalkozásnak

minősül.

[1] Pályázati szempontból nem támogathatóak Szerbiában földműveléssel foglalkozó természetes személyek, akkor sem ha BPG (broj poljoprivredog gazdinstva) regisztrációs számmal rendelkeznek.

 

3.2.           Jelen pályázati felhívás tekintetében

3.2.1.    jármű: szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, így különösen: a személygépkocsi, kisteherautó, teherautó, lakókocsi, gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű;

3.2.2.    mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő mértékű.

3.2.3. kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő mértékű.

3.2.4. magyar vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) — jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai —, a szomszédos államok valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

 

3.3. A pályázatot benyújtó vállalkozás (a továbbiakban: pályázó) a jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

 

 1. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS 

4.1.  A pályázati felhívás alapján nyújtható teljes támogatási keretösszeg 300.000.000 Ft, melynek felhasználásáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Támogató) dönt.

4.2.  Megpályázható támogatás

4.2.1.  a pályázati felhívás 1. A) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás az 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2019.03.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.2.2.  a pályázati felhívás 1. B) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás az 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2019.03.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.3.  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

4.5.  A támogatás intenzitása 100%.

4.6.  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

 1. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI PARAMÉTEREI 

5.1. Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.05.01.

5.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019.04.29.

5.3. Benyújtási határidő: 2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai idő szerint

5.4. Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak (Kedvezményezett) a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) felületén.

 

 1. TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK 

A pályázat keretében kizárólag a projekt megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban – azaz 2019. január 1. és 2020. május 1. között – teljesült gazdasági események számolhatóak el az Általános pályázati és elszámolási útmutató „A szomszédos országokban működő vállalkozások gyerekbarát tevékenységének támogatására” című pályázati felhíváshoz 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

 1. NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK
 • ingatlan fejlesztés (pl. épület építése, átalakítása), építmény építése (pl. medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya, faház), továbbá épületgépészeti és infrastruktúra fejlesztés (fűtés- hűtés, napkollektor, napelem, víz-, gáz-, villanyvezeték, csatorna építés stb.);
 • ingatlanvásárlás;
 • amennyiben a Kedvezményezett tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség;
 • jármű vásárlás;

kivétel:

11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
112 Különleges traktorok
12 Magajáró betakarítók
121 Szántóföldi növények betakarító gépei
129 Egyéb betakarítók
19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók
199 Magajáró egyéb gépek

 • mobiltelefon vásárlás;
 • késedelmi kamat, bírság;
 • jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei);
 • pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
 • kamatköltségek;
 • készletek, termelési alapanyagok beszerzése;
 • terméktámogatási díj.

 

 1. NEM RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN 

8.1.  azok a pályázók, akik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

8.2.  azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek/akik az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve a létrejött támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeiket – nekik felróható okból – nem teljesítették, ide értve különösen, ha a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, vagy az elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüket nem teljesítették;

8.3.  azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;

8.4.  azok a pályázók és tulajdonosaik, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 8.2.-8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

8.5.  az a pályázó és képviselő amely/aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározottak alapján nem lehet Kedvezményezett;

8.6.  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, illetve ilyen tevékenységet fejleszteni kívánó vállalkozások, vállalkozók.

A pályázó vagy annak tulajdonosa, tagja, részvényese nem lehet tulajdonosa, tagja, részvényese más, jelen pályázati felhíváson induló vállalkozás(ok)nak. Kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak, így amennyiben a pályázó tulajdonosa nem magánszemély, hanem egyéb szervezet, akkor a tulajdonosi struktúrát addig kell bemutatni, amíg végső tulajdonos(ok) személye egyértelműen megállapítható.

 

 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁJA

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR-en keresztül. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

 

 1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, DOKUMENTUMOK 

10.1.    PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS MELLÉKLETEI

A pályázathoz szükséges a NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat 10.2.-10.11. pont szerinti mellékletei. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-be a megfelelő helyre.

10.2. NYILATKOZAT

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Amennyiben az aláírási címpéldány alapján  a szervezet nevét is ki kell írni, akkor vagy kézzel, vagy pecsét formájába rögzíteni szükséges azt is. A Nyilatkozat eredeti példányát a döntéshozatalt követően szükséges a nyertes pályázóknak benyújtaniuk. Kérjük, hogy a nyilatkozatot a pályázathoz mellékelt aláírás igazoláson szereplő aláírás mintával megegyezően írják alá.

10.3. ALÁÍRÁS IGAZOLÁSA

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, vagy banki aláírás bejelentő karton, mely dokumentum nem lehet 90 napnál régebbi. (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal által kiadott aláírás igazolás nem elfogadható!) 

10.4. LÉTESÍTŐ OKIRAT 

A pályázó hatályos létesítő okirata (alapszabály, alapító okirat) mely tartalmazza a pályázó adatait, különös tekintettel a képviseletére jogosult személyek körére és a pályázó székhelyére. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás alapításakor kapott hivatali végzést, bejegyzést, vagy vállalkozói igazolványt kérjük csatolni. 

10.5. MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS 

A pályázóra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás. Elfogadható a székhely szerinti ország internetes cégnyilvántartási rendszeréből lekért teljes működési igazolás is, ebben az esetben kérjük, hogy a pályázó törvényes képviselője cégszerűen írja alá (aláírás és pecsét) az igazolást.

10.6. MAGYARORSZÁGON KÍVÜLI ÁLLANDÓ LAKÓHELY IGAZOLÁSA

A pályázó tulajdonosa, több tulajdonos esetén minden tulajdonosa köteles a szomszédos államok valamelyikében lévő állandó lakóhelyét egyértelműen, hitelt érdemlő módon igazolni, így különösen az alábbi módon:

10.6.1.  a szomszédos államok valamelyike által kiállított SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY (Ukrajnában új típusú személy igazolványról készült másolattal együtt, az állandó lakhely hatósági igazolását is kérjük csatolni), valamint amennyiben

10.6.2. Magyarországon kiállított, LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNNYAL (Lakcímkártyával) is rendelkezik, mely a szomszédos államok valamelyikében lévő lakóhelyet igazolja, kérjük azt is csatolja.

10.7.  FIZETÉSI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás) 

A pályázó fizetési számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott banki igazolás, mely alkalmas a támogatás HUF, EUR, USD devizanemben történő fogadására.

10.8. ADÓSZÁM IGAZOLÁSA

A pályázó adószámának beazonosítására alkalmas dokumentum.

10.9.  MEGHATALMAZÁS 

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a pályázó törvényes képviselője írja alá, akkor a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása is szükséges. A meghatalmazáshoz használható sablon a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

10.10.  DE MINIMIS NYILATKOZAT

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat, ha a támogatási összeget a Kedvezményezett de minimis támogatásként kapja.  A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. A nyilatkozatban a pályázó folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során kizárólag Magyarországon kapott de minimis támogatásait kell feltüntetni, a saját országukban kapott de minimis támogatást NEM! Amennyiben nem kaptak de minimis támogatást, akkor kérjük töltsék ki az 1. pontnál a Kedvezményezett adatait (az MVH azonosítót csak akkor ha van, amennyiben nincs hagyják üresen), a 2. ,3., 4., táblázatokat húzzák át, é és cégszerűen írják alá.

10.11. ÁRAJÁNLATOK 

Kérjük, hogy amennyiben a pályázatban szereplő költségtétel – mennyiség x egységár alapján – eléri 200.000 Ft-ot, de nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot, csatoljon 1 db árajánlatot, azonban 1.000.000 Ft feletti költségtétel esetén már 3 db egymástól és a pályázótól független, összehasonlítható árajánlatot szükséges mellékelni. Meglétüknek a fenntartási időszak végéig bármikor ellenőrizhetőnek kell lenniük.

Az árajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az ajánlattevő megnevezését, címét, adószámát, elérhetőségét, honlapcímét is amennyibe van, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
 • az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 • eszközök esetén kérjük feltüntetni, hogy új eszközről van-e szó, vagy használt eszközről, utóbbi esetben kérjük gyártási évet megadni,

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás, azonban annak tartalmáért a pályázó felel.

10.12.  EGY ÉS UGYANAZON VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATA

Ezt a dokumentumot csak abban az esetben szükséges kitölteni és feltölteni a NIR felületen, amennyiben a pályázóval „egy és ugyanazon vállalkozásnak”[2] minősülő vállalkozás tárgyévben, vagy azt megelőző két évben csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült MAGYARORSZÁGON! A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető.

[2]  valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó részesedés),
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

 

A mellékleteknél csatolt nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás, azonban a dokumentumok tartalmának valódiságáért a pályázó felel.

 

11.  HIÁNYPÓTLÁS

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló e-mail értesítés kiküldésétől számított legfeljebb 7 (hét) naptári nap áll rendelkezésre.

 

12.  A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE 

A pályázatot az Alapkezelő érvénytelennek minősíti, ha 

12.1.  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;

12.2.   a pályázó nem tartozik a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott pályázói körbe;

12.3. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;

12.4. a pályázat nem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;

12.5. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

13.  A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • a projekt kapcsolódik a pályázat felhívás céljaihoz;
 • a projekt célkitűzése, ütemezése reális és szakmailag megvalósítható, kellően kidolgozott;
 • a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra;
 • a projektben olyan programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése és/vagy fejlesztése valósul meg, amelyek várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósulnak meg;
 • a projekt mennyire járul hozzá a gyerekek/családok életkörülményeinek javításához;
 • a projekt bevezetése, fejlesztése által közvetlenül érintett gyerekek/családok várható száma;
 • a fejlesztendő, bevezetendő gyerekeket/családokat segítő intézkedés rövid, közép és hosszú távú fenntarthatóságának mértéke;
 • az adott gyerekeket/családokat segítő szolgáltatás egyedülállósága, hiánypótló jellege a környező településeken, az adott régióban;
 • a projekt hozzájárulása a nemzetpolitikai célok teljesüléséhez;
 • a megvalósítandó projekt magyar közösségre gyakorolt várható pozitív hatása.

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Támogató dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Támogató döntését követő 8 (nyolc) napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

 1. TÁMOGATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

14.1.  A támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása, vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) útján biztosítja.

14.2.  A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó  Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban : Általános Szerződési Feltételek) és a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

 

 1. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

 1. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁNAK MINŐSÜLŐ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben a támogatott tevékenység európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek minősül,

a) és amennyiben a Kedvezményezett mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás, a részére nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásként [A) pont],
b) az a) ponton kívüli egyéb esetben általános csekély összegű támogatásként [B)pont] nyújtható.

A) Mezőgazdasági csekély összegű támogatás

A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9—17. o.) (a továbbiakban 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt. A rendelkezésre álló szabad keretösszeget az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkében, illetve a 3. cikk (5)-(9) bekezdésében, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet 5. cikkében, illetve a 3. cikk (5)-(8) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

A Kedvezményezettnek az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás

Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.

Amennyiben egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a 717/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandók.

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás esetén, a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletekben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

B) Általános csekély összegű támogatás

Általános csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

Az általános csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A pályázónak támogatáshoz kapcsolódó iratokat a megvalósítás végét  követő 10 évig meg kell őriznie, és az Alapkezelő  ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 1. ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS

 

17.1.      A pályázók hozzájárulnak személyes adataik és a pályázattal kapcsolatos adatok (a továbbiakban: adatok) Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.

17.2.      A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt adatokhoz az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján elérhető, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe regisztrálók részére szóló Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az abban meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő az adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

 

 1. JOGORVOSLAT 

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

További információk az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján található Általános Szerződési Feltételekben, valamint a 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI, MELYEK A NIR-BEN LETÖLTHETŐEK

(a pályázati adatlap kitöltésekor a Mellékleteknél) 

 1. Nyilatkozat, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek
 2. De minimis nyilatkozat

 

Ügyintéző:

Vargha András
tel: +36-1-795-1492
e-mail: andras.vargha@bgazrt.hu