A Miniszterelnök általános helyettese, mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

A pályázat célja

A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a szórvány tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar Állandó Értekezlet kérését meghallgatva indította útjára a Petőfi Sándor Programot, amely iránt a pandémia ideje alatt is folyamatos igény mutatkozott a fogadószervezetek részéről annak érdekében, hogy az ösztöndíjasok jelenléte segítséget nyújtson a szórványban élő magyar közösségek számára.

Célunk az, hogy a megkezdett munka folytatása által megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság szórvány közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. A Program további célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi tematikus feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:

 • Cserkésztevékenység
 • Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok, stb.)
 • Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, gyermekfoglalkozások tartása, gyermekotthoni nevelői tevékenység stb.)
 • Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás).

A Program a 2023/2024 évben legfeljebb 50 fő részére nyújt ösztöndíjat a 2023. szeptember hónap és 2024. július hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2023. év szeptemberétől 2024. év június végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2023. október 1. és 2024. június 30. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2023 szeptemberében megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 2023 szeptemberében az oktatási szakasz; másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból (2024 július hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 • a program megkezdésének időpontjában tizennyolcadik életévét betöltötte. Amennyiben a pályázatot nem 18. életévet betöltötten nyújtja be a pályázó, akkor a jognyilatkozatainak érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
 • büntetlen előéletű,
 • magyar állampolgár,
 • legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • cserkész, hagyományőrző, oktató, nevelő, valamint egyéb közösségszervező tevékenységekben aktívan vesz részt, melyet a jelen programra szóló, szakmai ajánlásokkal igazol,
 • magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete,
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása2023. július 10. napjától 2023. július 31. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2023. augusztus 14. napjától – 2023. augusztus 25. napjáig. 

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2023. október 1. – 2024. június 30.

 • A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2023. október 1. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.
 • A 9 hónapig tartó külhoni programszakasz záró határideje 2024. június 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. júliusi 10. napja.
 • Amennyiben az Ösztöndíjas 2023. október 1-én nem tudja megkezdeni a külhoni programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külhoni programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2024. június 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2024. július 10. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.  

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Horvátország,
 • Románia,
 • Szerbia,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása a pályázók és a fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A pályázati dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu valamint a www.petofiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.

A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2023. július 31. 23:59-ig elektronikus úton benyújtott, hiánytalan pályázatokat áll módunkban befogadni.

Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:

Elektronikus elérhetőség: psp@me.gov.hu;

Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-7869, +36 (30)171-7872

A részletes pályázati felhívást és programszabályzatot ide kattintva érhetik el:

A jelentkezési lapot ide kattintva érheti el: 

2023.07.07.