English/Magyar

HATÁRTALANUL! 2010-ben

A Közalapítvány legfontosabb célkitűzése 2010-ben a HATÁRTALANUL! projekt sikeres megvalósítása volt. A siker talán alapot ad ahhoz, hogy a projekt országos léptékűvé váljon és így egyszer valamennyi magyarországi iskolás megismerhesse a szomszédos országok magyarlakta területeit, az ott tanuló magyar diákokat.

A HATÁRTALANUL! projekt előzménye
 
A 2000-es Lisszaboni Értekezleten megfogalmazott célok szerint az Európai Unió 2010-re a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő tudásalapú gazdasággal rendelkező térségévé kellene változzon. E folyamatnak egyik legfőbb mozgatórugóját képezi az oktatás, amennyiben azt a gazdaság- és szociálpolitikák szerves részeként kezeljük. Európai uniós nézőpontból a versenyképes munkaerőpiac a munkaerő szabad áramlását feltételezi, melynek kialakulása azonban több feltételtől függ: az Európai Unió állampolgárainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz való jogától, egy minél egységesebb oktatási térség kialakításától – mely lehetővé teszi a különböző országokban a képzésekbe való bekapcsolódást és továbbtanulást, az oklevelek kölcsönös elismertetését –, és ugyanakkor egy „mobilitási kultúra” meglététől is, melynek kialakítása a fiatalkori tanulási mobilitási programok egyik célja és következménye.
 
Magyarországnak távolról sem sikerült kiaknáznia azt a helyzeti előnyét, hogy a magyar nyelvű oktatás állam által fenntartott és elismert intézményrendszerei Magyarországon kívül kisebb nagyobb kiépítettségben és hiányosságokkal bár, de a szomszédos országok többségében is jelen vannak. Az Apáczai Közalapítvány 2009-es, magyarországi és határon túli magyar tannyelvű szakképző intézmények körében végzett kutatásának tapasztalatai szerint a határon túli magyar tannyelvű intézményekkel megvalósított mobilitási programok rendkívül ritkák, annak ellenére, hogy ismerős kulturális és nyelvi közeget tudnának biztosítani a nyelvtudással nem rendelkezők számára is.
 
A magyar-magyar relációjú mobilitás csekély fokának legfőbb oka, hogy szemben a szomszédos országok magyar intézményeivel, amelyek kitekintése Magyarország és Nyugat-Európa centrikus, a magyarországiak kitekintése egyetlen irányba, Nyugat-Európa felé irányul. Nyilvánvalóan ebben az is szerepet játszik, hogy nem léteznek a kifejezetten a határon túli magyar intézményekbe irányuló diákmobilitást elősegítő programok Magyarországon. Az Apáczai Közalapítvány vonatkozó felmérésének eredménye azt mutatja, hogy a magyarországi szakképző intézmények közül csupán minden hetediknek van határon túli magyar tannyelvű szakképző intézménnyel kapcsolata. Pedig a Magyarországról a határon túlra irányuló mobilitás egyebek mellett a „határon túli kérdés” megélésének és megértésének eszközévé is válhatna.
 
Az Apáczai Közalapítvány a fentieket felismerve úgy határozott, hogy a támogatáspolitikában korábban nem látott léptékű forrást biztosítva HATÁRTALANUL! címmel országos programot indít a határon túli magyar és a magyarországi diákok közötti személyes kapcsolatok kialakításának elősegítésére. A Közalapítvány ennek érdekében olyan projekteket kezdeményezett, amelyek országhatárokon átnyúló szakmai- és emberi kapcsolatok megszületését valamint oktatási intézményközi kapcsolatok kialakulását eredményezték.
 
A HATÁRTALANUL! projekt prioritásai
 
A magyarországi és határon túli magyarok közötti kapcsolatépítést céljául kitűző HATÁRTALANUL! projekt legfontosabb prioritásai:
  • Első prioritás: olyan projektek kezdeményezése, amelyek a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését célozzák.
  • Második prioritás: olyan határokon átívelő személyes találkozások létrejöttének elősegítése, amelyek egymás megismerését közösen végrehajtott cselekvések által érik el.
A HATÁRTALANUL! projekt célja
 
A határokon átnyúló, minél nagyobb számú és tartalmasabb magyar-magyar kapcsolat hozzájárulhat ahhoz, hogy eljelentéktelenedjen az a történelmi helyzet, amelynek következtében a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe.
 
A szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányutak révén a magyarországi diákok a nyelvi korlátok nélkül képesek külföldön szakmai tapasztalatokhoz jutni, egyúttal megismerik a határon túli magyarság életét, és egy másik közép-európai ország kultúráját is. A HATÁRTALANUL! projekt keretében meghirdetésre kerülő pályázataival az Apáczai Közalapítvány célja az országhatárokon átnyúló magyar-magyar relációjú diákmobilitás serkentése.
 

Eseménynaptár

Hírlevélre iratkozás